Solidarność Wielkopolska - „13” dla emerytów
„13” dla emerytów
Poniedziałek 29 kwietnia 2019

W 2019 r. emeryci i renciści otrzymają jednorazowe dodatkowe świadczenie - „13 emeryturę”. Wypłata świadczenia nastąpi od 1 maja 2019 r. Wysokość wypłaty wyniesie 1100 zł brutto, to po odliczeniu podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne około 880,25 zł „na rękę”.

Termin wypłaty

Wypłata jednorazowego  świadczenia nastąpi w maju 2019 r. Jednak z uwagi na dni wolne od pracy na początku maja br., niektórzy emeryci i renciści otrzymają świadczenie już w końcu kwietnia br.  Kolejne wypłaty „13 emerytury” świadczeniobiorcy otrzymają w ustalonych terminach wypłat swojej emerytury (tj.: 1,6,10,15,20 i 25 dzień miesiąca).

Organ rentowy wypłacający emeryturę dokona wypłaty jednorazowego świadczenia wraz z wypłatą emerytury/renty należnej za dany miesiąc. Wypłata nastąpi z urzędu wszystkim osobom pobierającym emeryturę lub rentę na koniec kwietnia 2019 r.; nie trzeba składać żadnych wniosków.

Osoby uprawnione

Uprawnione do otrzymania „13 emerytury” będą osoby pobierające emeryturę i rentę bez względu na wiek i  wysokość pobieranej emerytury/renty.

W grupie osób uprawnionych będą:

  • emeryci i renciści z powszechnego systemu emerytalnego,
  • emeryci i renciści z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • emeryci i renciści służb mundurowych,
  • świadczeniobiorcy otrzymujący nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, emerytury pomostowe, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne,
  • osoby pobierające renty rodzinne i renty z tytułu niezdolności do pracy, renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, a także renty socjalne,
  • osoby pobierające rodzicielskie świadczenia uzupełniające (matczyną emeryturę).

Wszystkie osoby pobierające rentę rodzinną są także uprawnione do jednorazowego świadczenia.

W przypadku, gdy renta rodzinna jest wypłacana dla więcej niż jednej osoby, kwota jednorazowego świadczenia 1100 zł zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie osoby uprawnione do wypłaty renty rodzinnej, z wyłączeniem osób pobierających rentę socjalną.

Np.: Gdy renta rodzinna pobierana jest przez czworo dzieci, to kwota jednorazowego świadczenia zostanie podzielona na cztery osoby.

Osobie uprawnionej do renty rodzinnej i do renty socjalnej przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia z tytułu prawa do renty socjalnej. 

Do wypłaty jednorazowego świadczenia uprawnione są także osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, bez względu czy została ona przyznana na okres stały czy np. na trzy lata. Warunkiem jest prawo do wypłaty świadczenia na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Na dodatkową wypłatę w miesiącu maju br. mogą liczyć także osoby pobierające rodzicielskie świadczenia uzupełniające (emerytura matczyna).

Uprawnioene do dodatku jednorazowego są również osoby, którym świadczenia wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Świadczenie w pełnej wysokości otrzymają także osoby, którym obniżono wysokość świadczeń na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (tj. esbecy).

Wypłata jednorazowego dodatku pieniężnego a prawo do innych świadczeń

Kwota wypłaconego jednorazowego świadczenia 1100 zł nie jest wliczana do przychodu świadczeniobiorcy. Dlatego też wypłacony dodatek nie będzie miał wpływu na wypłatę np. renty socjalnej.

Także osoby płacące za pobyt w domach pomocy społecznej nie będą musiały zgłaszać jednorazowego świadczenia do ustalania wysokości odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Kwota wypłaconego jednorazowego świadczenia nie wpłynie na prawo do świadczeń osób korzystających lub ubiegających się o świadczenia, zasiłki, dodatki lub inną pomoc czy ulgę rehabilitacyjną.

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego osobie uprawnionej przysługuje prawo do wypłaty jednego jednorazowego świadczenia  („13 emerytury”).

Z kwoty wypłaconego jednorazowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Brak prawa do jednorazowego świadczenia

Należy podkreślić, że „13 emerytury” nie otrzymają osoby, które mają zawieszone prawo do wypłaty emerytury na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Ten przypadek dotyczy osób, które mają przyznaną emeryturę, jednak nie zrezygnowały z pracy chociażby na jeden dzień po przyznaniu emerytury. W tej grupie znajdują się również osoby, które pobierały emeryturę i jednocześnie później podjęły zatrudnienie. Z tytułu zatrudnienia osiągają wynagrodzenie powyżej ustawowego maksimum (tj.: 6322,90zł miesięcznie brutto), a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego i ZUS zawiesił im wypłatę świadczenia.

Podstawy finansowania

Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów części budżetu państwa.

Decyzje w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego wydaje i świadczenie wypłaca organ rentowy wypłacający świadczenie emerytalne lub rentowe. Od decyzji przysługują środki odwoławcze.

Statystyka

Z danych statystycznych wynika, że jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało dla około 9,8 mln świadczeniobiorców (w tym 6,96 mln emerytów, 2,62 mln rencistów). Koszt „13 emerytury” to około 10,8 mld zł.

 

Ewa Dutkiewicz

Podstawa prawna: ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o jednolitym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. – projekt przyjęty przez Senat.