Solidarność Wielkopolska - „Labor Omnia Victis” dla Solidarności
„Labor Omnia Victis” dla Solidarności
Poniedziałek 25 września 2017

22 września br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. odprawiona pod przewodnictwem kapelana wielkopolskiej „S” ks. kan. Tadeusza Magasa w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej.

Obrady odbywały się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gośćmi WZD byli Okręgowy Inspektor Pracy Stanisława Ziółkowska, rzecznik prasowy OIP Jacek Strzyżewski, oraz ks. kan. Tadeusz Magas.

Podczas obrad odbyła się podniosła uroczystość. W dowód uznania „za krzewienie idei pracy organicznej” sztandar wielkopolskiej „Solidarności” został uhonorowany Medalem Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Victis”. „Jest to wyrazem uznania dla promowania etosu patriotyzmu i wartości prospołecznych w dziejach budowania naszej narodowej tożsamości i  w Polsce współczesnej” – napisano w laudacji.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniło również Członków   wielkopolskiej „Solidarności” przyznając Statuetką Hipolita „za dbałość o Ludzi Pracy oraz kształtowanie postaw patriotycznych, narodowych i krzewienie idei pracy organicznej.”

Dekoracji sztandaru oraz wręczenie statuetki  dokonali dr Marian Król prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz członek Zarządu Dominik Górny.

Prace Zarządu Regionu w minionym roku podsumował przewodniczący Jarosław Lange.  

- Liczba osób zrzeszonych w wielkopolskiej „S” ustabilizowała się na poziomie 33 tys. Wielkopolska jest jednym z trzech regionów, w których liczba członków nie spada, ale ma tendencję wzrostową. To wymaga dużego wysiłku zarówno na poziomie organizacji zakładowych jak i zarządu regionu. Jesteśmy zdecydowanymi liderami jeśli chodzi o liczbę członków pracujących. To bardzo ważne w kontekście skuteczności Związku mierzonej liczebnością organizacji – mówił J. Lange.

Przewodniczący podkreślił dużą aktywność Regionalnej Sekcji Młodych. - To z naszego regionu pojawił się zaczyn tworzenia struktur młodzieżowych w regionach. Na tle innych regionów wielkopolska „S” pod tym względem „błyszczy”. U nas nie hamuje się młodych, wręcz odwrotnie mówimy - oby wam się jak najwięcej i jak najdłużej chciało. Aby było komu przekazać pałeczkę w sytuacji naturalnej zmiany pokoleniowej nieuchronnie  zachodzącej w Związku.

W ostatnim roku Wielkopolska jako jeden z dwóch regionów przystąpiła do pilotażowego wdrażania Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej. Obecnie program ten jest rozszerzony na pozostałe regiony. Jesteśmy liderem jeśli chodzi o liczbę wydanych legitymacji. Celem tego programu jest przede wszystkim identyfikacja członków. W przyszłości jednak będzie poszerzony o powiązania jej z „kartą profitów” dla członków „Solidarności”, np. możliwością zakupów określonych towarów czy usług po promocyjnych cenach.

Na rangę  i siłę Związku w  kontaktach z pracodawcami oraz różnymi instytucjami, z którymi „S” współpracuje, duży wpływ ma  profesjonalizm działaczy.

-  Temu celowi podporządkowane są stojące na wysokim poziomie szkolenia związkowe. Zarząd Regionu kieruje do działaczy szeroką ofertę edukacyjną, z której korzysta coraz więcej uczestników różnych branż,  zakładów pracy i instytucji. Oprócz zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do profesjonalnego funkcjonowania Związku spotkania te są okazją do integracji środowiska, dają możliwość wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń.

O wysokim profesjonalizmie świadczy również silne zaplecze prawne, jakim dysponuje wielkopolska „S”, świadczące pomoc dla organizacji zakładowych oraz indywidualnych członków związku – mówił przewodniczący. 

J. Lange zwrócił uwagę na znaczenie kontaktów ze związkami zawodowymi innych krajów UE.

- Wielkopolska „S” od wielu lat współpracuje z regionalnymi centralami związkowymi Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Francji, uczestnicząc w realizacji programów europejskich, organizując wspólne akcje związkowe. Udział w tych przedsięwzięciach daje nam możliwość poznania problemów  ludzi pracy w innych krajach, postrzegania polskiej sytuacji przez pryzmat europejskich doświadczeń, i wspólnego kreowania rzeczywistości na poziomie UE.

Jednym z efektów tej współpracy jest możliwość bezpłatnych studiów wielkopolskich związkowców na Akademii der Arbeit we Framkfurcie nad Menem.

W swoim wystąpieniu J. Lange przypomniał, że było to ostatnie zebranie delegatów przed przyszłorocznymi wyborami, które rozpoczynają się na poziomie zakładowym już w listopadzie br. W czerwcu 2018 r. odbędą się wybory na szczeblu regionalnym.

- Będzie to czas na podejmowanie poważnych decyzji, od tego bowiem kogo związkowcy wybiorą na swoich liderów w dużej mierze zależeć będzie jakość i skuteczność działania Związku na najbliższe cztery lata.

                O tym jaka jest wiedza o związkach zawodowych wśród młodego pokolenia  delegaci mogli się przekonać podczas wystąpienia Patryka Trząsalskiego, który zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich na kierunkach: polityka społeczna, finanse, zarządzanie, prawo. Wyniki pokazują nie tylko ogromny brak informacji o tym, czym jest i czym zajmuje się związek zawodowy, ale też niechęć do zrzeszania się w formalnych strukturach. Problem ten dotyczy nie tylko związków zawodowych, ale aktywności społecznej w ogóle.

Zdaniem wielu delegatów jest to początek dyskusji o promocji „Solidarności”, która powinna odbyć się wewnątrz Związku.

Podczas WZD przyjęte zostały dwa stanowiska. W pierwszym z nich delegaci domagają się „nowelizacji Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia tak, by pracownicy niemedyczni byli potraktowani tak samo  jak pracownicy medyczni, to jest dla których zapisy Ustawy określą minimalny poziom wynagrodzenia. Obecne rozwiązanie jest sprzeczne z zasadą równego traktowania pracowników, deprecjonuje bowiem  pracowników niemedycznych,  szargając jednocześnie  ich godność. Co gorsze,  prowadzi po raz kolejny (po znanym i krytykowanym przez NSZZ „Solidarność” rozporządzeniu Ministra Zębali) do skłócenia poszczególnych grup pracowniczych w placówkach służby zdrowia.”

Drugie stanowisko odnosi się do  ochrony majątku rolników przed egzekucją komorniczą.

„Dostrzegając problemy związane z ochroną majątku rolnika indywidualnego przed egzekucją wykonywaną przez komornika, wnosimy do Ministra Sprawiedliwości o przeprowadzenie korekty rozporządzenia w sposób umożliwiający zaciąganie kredytów w bankach. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych często w minionym okresie rażąco naruszały przepisy prawa stając się przyczyna tragedii rolników prowadzących gospodarstwa rolne – napisano w przyjętym dokumencie.

Po zakończeniu obrad przewodniczący ZR Jarosław Lange złożył kwiaty przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r.