Solidarność Wielkopolska - „Solidarność” pozywa rząd
„Solidarność” pozywa rząd
Poniedziałek 13 czerwca 2011

Rząd utrudnia działalność związkom zawodowym - twierdzi  „Solidarność” i zawiadamia Prokuraturę Generalną o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawie o związkach zawodowych.

W piśmie skierowanym do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta  władze Związku zwróciły uwagę na ostatnie, sprzeczne z obowiązującymi przepisami, praktyki rządu. Są to m.in.: nieprzedstawienie partnerom społecznym wstępnych prognoz makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania budżetu, zakończenie - do 27 kwietnia - w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych prac nad budżetem na rok 2012, a także zamknięcie negocjacji o wysokości przyszłorocznego minimalnego wynagrodzenia, o wskaźniku wzrostu wynagrodzeń na rok przyszły oraz o wskaźniku waloryzacji emerytur i rent w 2012 r.

Takie stanowisko rządu uniemożliwiło ujęcie propozycji reprezentantów pracowników w założeniach projektu budżetu państwa - napisali związkowcy w zawiadomieniu do prokuratury.

W opinii do projektu budżetu, przesłanym rządowi 24 maja „S”, zwróciła uwagę, że przy obecnych złych wskaźnikach gospodarczych budowanie budżetu z założeniem wysokiego wzrostu gospodarczego, niskiej inflacji i spadającego bezrobocia dalekie jest od realnego patrzenia na stan państwa. Brak podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej, wysoki poziom bezrobocia, rosnące stopy procentowe, niskie świadczenia emerytalne i rentowe oraz zaostrzone kryteria kredytowe będą w przyszłym roku ograniczać zakupy Polaków, a tym samym wzrost gospodarczy. Negatywny wpływ na budżet będzie miało ograniczenie inwestycji publicznych. Projekt zakłada m.in. także cięcia budżetowe, brak podwyżek najniższych świadczeń emerytalno-rentowych i obniżanie dotacji dla PFRON. kb

 

Ramka

Zgodnie z ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego konsultacje założeń budżetu państwa przebiegają etapowo. I tak np. konsultacje wstępnych prognoz makroekonomicznych powinny się odbywać od 10 do 30 maja. W tym czasie partnerzy społeczni powinni wypracować propozycje dotyczące wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu emerytur i rent. Propozycje te są przekazywane rządowi, który dopiero wtedy przedstawia założenia budżetu państwa na następny rok. Strony pracowników i pracodawców zajmują wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu do 20 lipca. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, to do 31 lipca poszczególne organizacje mogą przedstawić swoje stanowiska.

Tymczasem rząd już 5 maja przyjął projekt budżetu, a następnego dnia przesłał go partnerom z Trójstronnej Komisji.