Solidarność Wielkopolska - Aby praca była stabilna
Aby praca była stabilna
Poniedziałek 23 marca 2015

W Wielkopolsce dialog między związkami zawodowymi pracowników i organizacjami pracodawców od wielu lat układa się dobrze. Owocem tego dialogu jest wiele wspólnych inicjatyw i realizacja wspólnych projektów, a ostatnio praca nad projektem zmian Kodeksu pracy dla mikroprzedsiębiorstw czyli firm zatrudniających kilku lub kilkunastu pracowników – mówi Jarosław Lange, przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności”.

Nad tym projektem „Solidarność”” współpracowała z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan od marca 2014 r.

Proponujemy, aby w małych firmach pracodawca nie musiał informować każdego pracownika indywidualnie o warunkach zatrudnienia i zasadach wynagradzania, lecz aby był zobowiązany do zbiorczej informacji, z którą pracownicy byliby zaznajamiani w ciągu 7 dni.

Rozmawialiśmy o skróceniu okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy lub innych przyczyn niedotyczących pracownika z 3 miesięcy do 1 miesiąca z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za pozostały okres wypowiedzenia. W przypadku jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia czas ten byłby skrócony do dwóch tygodni,  a w przypadku dwutygodniowego okresu wypowiedzenia  do jednego tygodnia.

W przypadku, gdy umowa o pracę wygasałaby z powodu śmierci pracodawcy, pracownik otrzymywałby wynagrodzenie za okres wypowiedzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z tego Funduszu byłaby też wypłacana odprawa finansowa w przypadku śmierci pracownika.

Za okres niezdolności do pracy z powodu choroby pracownikom przysługiwałby zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia wypłacany przez ZUS. W razie wypadku i chorób w czasie ciąży wysokość zasiłku wynosiłaby 100 % wynagrodzenia wypłacanego przez ZUS.

Z 7 do 14 dni wydłużony byłby czas odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Ma to skłonić strony do mediacji i polubownego załatwiania spornych spraw.

W mikroprzedsiębiorstwach można będzie udzielać czasu wolnego po zakończeniu okresu rozliczeniowego, jednakże nie później niż w okresie 6 miesięcy kalendarzowych przypadających po miesiącu, w którym praca wykonywana była w godzinach nadliczbowych.

Łączny okres zatrudnienia na czas określony nie mógłby przekraczać 36 miesięcy.

Mamy nadzieję, że to, co udało nam się wypracować, stanie się  kanwą do dyskusji na poziomie krajowym.

b