Solidarność Wielkopolska - Antymobbingowo
Antymobbingowo
Poniedziałek 27 czerwca 2011

Komisja Zakładowa NSZZ „S” w IBP Instalfittings Sp. z o.o. może pochwalić się wprowadzeniem innowacyjnego działania pomagającego w zapobieganiu problemom nękania i przemocy w miejscu pracy.

Nie czekając na rozwiązania ogólnokrajowe, a odpowiadając na oczekiwania pracowników dyrektor zakładu Sławomir Woliński i przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Robert Rupociński podpisali  13 czerwca br. wspólne oświadczenie „Wewnętrzna polityka antymobbingowa”. W dokumencie wyraźnie podkreślono, iż: „Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą w żaden sposób tolerowane przez pracodawcę”. Działania i procedury wyjaśnione są w 14 punktach, z których pierwszy głosi: „Każdy pracownik IBP, który uzna, iż został poddany mobbingowi, może wystąpić z pisemną skargą do pracodawcy”. Skargi można składać przełożonemu lub wrzucać do skrzynki antymobbingowej, a rozpatruje je powołana w tym celu komisja.

Historia tych skrzynek jest tu zresztą dłuższa. Jakoś na początku roku wynikł problem - do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło zgłoszenie, że ktoś w tym zakładzie czuje się mobbingowany. Wówczas z inicjatywy pracodawcy – co podkreśla przewodniczący KZ – w obydwóch oddziałach zakładu powstały skrzynki antymobbingowe, do których można było wrzucać skargi. Pracownicy zaczęli z tego korzystać, więc trzeba było uczynić kolejny krok.

- Gdy na początku czerwca w skrzynce została złożona skarga na jednego z brygadzistów, pracodawca zaprosił nas na spotkanie, by zastanowić się nad sposobem rozwiązania sprawy. Akurat wróciliśmy ze zorganizowanego przez Region szkolenia na temat lobbingu - wyjaśnia Robert Rupociński - mieliśmy więc potrzebną wiedzę, a nawet gotowe rozwiązania. Pracodawca nie stawiał żadnych przeszkód i tak powołaliśmy komisję antymobbingową, w skład której wchodzą przedstawiciel pracodawcy oraz przedstawiciel pracowników wyłoniony przez organizację związkową. 

Wtedy też podpisano wspólne oświadczenie, o którym mowa wyżej. Dokument został natychmiast udostępniony na tablicach ogłoszeń do wiadomości wszystkich pracowników. Już 17 czerwca zebrała się komisja poszerzona o kierownika działu, w którym zaistniały nieprawidłowości.

- Kierownik znakomicie się przygotował - przyznaje Rupociński - i miał udokumentowane argumenty w obronie oskarżanego przez pracowników działu brygadzisty. Sprawa zakończyła się porozumieniem: kierownik podjął się mediacji i zobowiązał się przeprowadzić rozmowę z obiema stronami sporu, by dociec w czym tkwi problem.

- Trzeba oddać pracodawcy, że się stara, by atmosfera w firmie była właściwa - podsumowuje przewodniczący zakładowej „Solidarności”. - To zawsze trudne sprawy, ale najważniejsze, że nie są „zamiatane pod dywan” i obie strony wykazują dobrą wolę.

* * *

Organizacja zakładowa NSZZ „S” istniejąca w firmie od 2003 r. zrzesza obecnie ok. 190 członków. Komisja zakładowa łącznie z przewodniczącym działa w całkowicie nowym składzie od marca br.

an

 

Ramka:

Z inicjatywy NSZZ „S” 17 czerwca w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu partnerów społecznych ds. problematyki zjawiska nękania i przemocy w miejscu pracy. Powołanie zespołu jest efektem ustaleń zawartych we wspólnej deklaracji wdrażającej w Polsce europejskie porozumienie odnoszące się do tej problematyki. Do głównych zadań tego ciała powołanego wspólnie przez „Solidarność”, OPZZ, FZZ, PKPP Lewiatan, Pracodawców RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego należą wymiana doświadczeń i dobrych praktyk radzenia sobie ze zjawiskami przemocy w pracy. Kolejnym zadaniem jest koordynacja i promocja inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania tym problemom w ramach dialogu prowadzonego na poziomie przedsiębiorstwa.

- Stronie związkowej zależy szczególnie na doprowadzeniu do tego, by problematyka przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym stała się  jednym z elementów negocjacji układów zbiorowych pracy - tłumaczy Sławomir Adamczyk, ekspert KK. - Tylko w ten sposób można stworzyć pracownikom prawdziwie przyjazne środowisko pracy.