Solidarność Wielkopolska - Bridgestone: zmiany w programie premiowym
Bridgestone: zmiany w programie premiowym
Poniedziałek 24 lipca 2017

12 lipca br. Komisja Zakładowa „S” w Bridgestone zakończyła pracę nad zmianami przepisów wewnętrznych tzw. Programu Premiowego. Najbardziej znaczącą zmianą systemu jest skrócenie okresu trwania Programu dla pracowników, których on objął. Dotychczas po „wejściu” w Program dany pracownik ponosił skutki absencji przez kolejne dwa miesiące od zaistnienia incydentów. Od dnia wejścia w życie nowych przepisów, tj. 1 sierpnia 2017 r. obecny system będzie działał tylko w miesiącu wystąpienia incydentów. Dodatkowo został usunięty zapis, który umożliwiał niewypłacenie premii RS (czyli za wydajność) jeśli pracownik korzystał ze zwolnienia L4 w dni, kiedy nie miał świadczyć pracy.

Kolejną istotną zmianą jest kwestia urlopu na żądanie. Do tej pory w sytuacji zgłoszenia nieobecności przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia swojej zmiany roboczej (w niektórych przypadkach nawet trzy miesiące wcześniej!)  przełożony albo odmawiał udzielenia urlopu (anulował) bądź informował, że zostanie on udzielony pod rygorem incydentu! Skutkowało to obniżeniem premii obecnościowej, premii za wkład, a premii RS nie wypłacano nawet jeśli UŻ nie był incydentem. Ten fakt powodował, że rozwiązanie miało być z założenia pomocne dla pracownika w nagłych przypadkach, w realiach Bridgestone stało się tylko martwym zapisem.

Obecna zmiana regulaminu jasno określa zasady udzielenia urlopu na życzenie i nie daje przełożonemu takiej swobody jak dotychczas. Tzn. wnioskowanie o urlop przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia zmiany skutkuje jego udzieleniem i nie pociągnie za sobą negatywnych skutków finansowych. Oczywiście należy brać uwagę potrzeby pracodawcy i jeśli w jednym dniu wniosek o urlop na życzenie złoży np. 1/3 operatorów działu, co byłoby zagrożeniem dla procesu produkcji, przełożony - zgodnie z K.p. - ma prawo odmówić jego udzielenia.

Zmianie ulega również sposób przyznawania tzw. premii 4S. Obecnie premia 4S przyznawana jest przy ocenie całego działu przez tzw. „patrol 4S”, czyli wpływ na to mieli pracownicy, którzy tego dnia byli w pracy i to ich zaangażowanie decydowało o wysokości premii dla wszystkich brygad z danego obszaru. Po zmianie wysokość premii 4S będzie przydzielania indywidualnie na podstawie audytów przeprowadzanych przez bezpośredniego przełożonego na podstawie arkusza kontrolnego, z którym pracownik będzie zapoznany i potwierdzi to własnoręcznym podpisem.

Dzięki kilkuletnim staraniom, wielu rozmowom Związku z Pracodawcą, możemy wspólnie pochwalić się pierwszym krokiem w „dobrą stronę” - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone

Źródło: http://www.solidarnosc.bspz.pl/