Solidarność Wielkopolska - Brońmy praw Polaków na Litwie
Brońmy praw Polaków na Litwie
Poniedziałek 12 września 2011

Ostatnie poczynania władz litewskich zmierzające do zmniejszenia liczby polskich szkół i dalszego ograniczania praw mniejszości polskiej doprowadziły do manifestacji naszych rodaków w Wilnie. Polacy na Litwie potrzebują wsparcia i zdecydowanego działania naszych władz. Poznański oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej skierował do władz RP list otwarty, w którym czytamy: 

Z dużym zainteresowaniem i rosnącym niepokojem obserwujemy to, co od dłuższego czasu dzieje się w Republice Litewskiej w sprawie traktowania naszych Rodaków. Dzieje się im wielka krzywda. Notorycznie nierealizowane są w Republice Litewskiej postanowienia traktatu zawartego między rządami polskim i litewskim w 1994 r. W kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, niehonorowana jest Konwencja Ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych, nie wspominając o braku jakiegokolwiek wzajemnie przyjaznego, dobrosąsiedzkiego stosunku władz litewskich do Polski i Polaków.

            Obecnie jednym z ważniejszych nieprzyjaznych działań władz litewskich w procesie wynaradawiania Polaków w Republice Litewskiej jest – po wejściu w życie marcowej ustawy oświatowej – dyskryminowanie szkolnictwa polskiego. Poprzednio już w znacznym stopniu pozbawiono naszych Rodaków ziemi, później systematycznie, a ostatnio coraz dotkliwiej ogranicza się im naukę języka ojczystego i posługiwanie się nim. Wyrażamy w związku z tym nasz stanowczy protest!

            Domagamy się usilnie energicznego i skutecznego działania naszych władz na rzecz wprowadzenia wzajemności w stosunkach polsko-litewskich, symetrycznego układu praw i warunków życia mniejszości narodowych w obu państwach. Brak tego wyklucza istnienie normalnych stosunków międzypaństwowych. Polacy w Republice Litewskiej muszą korzystać w pełni z praw obywatelskich, tak jak korzystają z nich  Litwini w Polsce.