Solidarność Wielkopolska - Czy e-mailem można wypowiedzieć umowę o pracę?
Czy e-mailem można wypowiedzieć umowę o pracę?
Piątek 29 października 2021

W dobie pandemii coraz więcej formalności załatwianych jest przez Internet. Nie tylko spraw urzędowych, ale także dotyczących relacji pracodawcy z pracownikiem. Wiele dokumentów przesyłanych jest w formie elektronicznej. Pojawiło się także pytanie, czy umowę o pracę można wypowiedzieć, wysyłając e-mail?

Pracownik, którego przykład będziemy analizować, w obecnej sytuacji pandemicznej pracuje zdalnie. Nierozwiązany problem związany z pracą wyprowadził go z równowagi. Uznał, że wyczerpał już wszystkie możliwości dialogu z pracodawcą, więc w zburzeniu wysłał e-mailem wypowiedzenie umowy o pracę.

Pracodawca zadał pytanie, czy wypowiedzenie wysłane przez pracownika za pośrednictwem poczty elektronicznej ma moc prawną, gdyż kodeks pracy nie zawiera zapisu dotyczącego możliwości rozwiązania stosunku pracy drogą e-mailową.

Pracodawca z podpisem kwalifikowanym

Najczęściej wypowiedzenie składane jest w formie pisma, które składane jest przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie. W obecnych czasach pracodawcy z uwagi na nieobecność pracowników i pracę zdalną sięgają do innych sposobów komunikacji.
Kodeks pracy w art. 30 wskazuje, że rozwiązanie umowy o pracę możliwe jest: na mocy porozumienia stron; przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Wracając do pytania pracodawcy, należy stwierdzić, że wypowiedzenie wysłane drogą e-mailową jest ważne, zgodnie z zapisami prawa cywilnego stanowiącego, że oświadczenie woli jest skuteczne z chwilą, kiedy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią, nawet gdy tego nie uczyniła. W przypadku wypowiedzenia składanego przez e-maila staje się to więc z chwilą, gdy pracodawca zapoznał się z treścią elektronicznej wiadomości. Wtedy też zaczyna biec okres wypowiedzenia. Trzeba też dodać, że mimo iż momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie, to jego ważność rozpoczyna się w dniu złożenia wypowiedzenia niezależnie, czy zostało złożone w pierwszym, czy ostatnim tygodniu miesiąca.

Nieco inaczej ma się sytuacja, kiedy pracodawca chce zwolnić pracownika. Może to również uczynić za pośrednictwem poczty elektronicznej, a nawet za pośrednictwem internetowego komunikatora, jednak wypowiedzenie musi zostać opatrzone przez niego elektronicznym podpisem kwalifikowanym.  Stanowisko takie przyjął w przedmiotowej sprawie Sąd Najwyższy w wyroku z 24 sierpnia 2009 r. (sygn. akt I PK 58/09).

Pracownik chce wycofać wypowiedzenie

Jak wyżej stwierdziliśmy, wypowiedzenie przesłane przez pracownika e-mailem jest ważne. Pracownik ochłonąwszy po złożeniu dokumentu, przyznaje, że nie chciał odejść z pracy, a zmusić pracodawcę do reakcji i pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z warunkami pracy. Napisał więc do pracodawcy pismo o wycofanie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę. Czy  zatem złożone wypowiedzenie można cofnąć?

- Jeśli pracownik z jakiś względów zmienił zdanie i zechce wycofać wypowiedzenie umowy o pracę, może się z tym zwrócić do pracodawcy – mówi Dariusz Wegnerski, kierownik Działu Prawnego ZR Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność”. – Powinien to zrobić w formie pisemnej. Jednak trzeba podkreślić, że na tym etapie nie jest to już jednostronne wyrażenie woli. Pracodawca może lub nie zgodzić się na przyjęcie prośby pracownika. Ważna jest decyzja przekazana ustnie, jednak lepiej jeśli zostanie udokumentowana pisemnie. Wystarczy na przykład krótka adnotacja na piśmie pracownika ,,zgoda” lub ,,akceptuję”, by przerwać bieg wypowiedzenia.

W przypadku ,,naszego” pracownika, decyzja, czy będzie nadal pracować w dotychczasowej firmie zależy więc na tym etapie wyłącznie od woli pracodawcy.

Anna Dolska