Solidarność Wielkopolska - Czy jest z nami SIP?
Czy jest z nami SIP?
Poniedziałek 13 kwietnia 2015
Fot. bn

Rola społecznego inspektora pracy nie jest zbyt widowiskowa, nie wiąże się z przemówieniami czy wystąpieniami w mediach. Wymaga natomiast wiele cierpliwości, konsekwencji w działaniu oraz czasu na śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i branży bhp. Główne zadanie sip to skuteczna kontrola przestrzegania przepisów w miejscu pracy, zgodnie z  zasadą: po pierwsze - zapobiegać. Jakakolwiek kontrola nie cieszy się specjalną popularnością wśród współpracowników, więc wypracowanie konstruktywnej współpracy ze specjalistami ds. bhp i pracodawcą to często duże wyzwanie.

Sukces w zakresie bhp mierzony jest liczbą dni bez wypadków i wykroczeń w firmie.  To właśnie ta wartość powinna stanowić cel strategii bhp pracodawców. Według międzynarodowych raportów społeczni inspektorzy pracy odgrywają istotną rolę prewencyjną i przyczyniają się do budowania kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy.  

Największą liczbę przedstawicieli pracowników ds. bhp (odpowiednik polskich sip-ów) posiadają kraje skandynawskie, w których standardy bhp są uznane za jedne z najlepszych na świecie. Liderami pod tym względem w 2008 r. były Finlandia: 35.000 społecznych przedstawicieli ds. bhp na 2.300.000 pracowników oraz Dania: 38.000 przedstawicieli na 2.800.000 pracujących. W większości przypadków przedstawiciele ci należeli do związków zawodowych, które w krajach skandynawskich zrzeszają ponad 70% wszystkich pracujących

Najmniejszą reprezentację posiadają pracownicy w nowych krajach członkowskich UE, w tym w Polsce, gdzie kultura bezpieczeństwa pracy i zrównoważonego rozwoju wciąż przegrywa z konkurowaniem kosztami pracy i deregulacjami obniżającymi dotychczasowe standardy.

Zaangażowanie związków zawodowych w tematykę bezpieczeństwa pracy wspomaga działalność sip w zakresie prewencji i może stanowić istotne wsparcie dla budowania kultury bezpieczeństwa i współodpowiedzialności w zakładach pracy. Badania na temat koordynacji zagadnień bhp w Wielkiej Brytanii wykazały, że zakłady posiadające związkowych społecznych przedstawicieli załogi ds. bhp cechuje statystycznie mniejsza liczba wypadków w pracy w porównaniu z zakładami, gdzie takich związkowych przedstawicieli nie ma.  

Aby funkcja społecznego inspektora pracy mogła przynosić wymierne rezultaty, obok wsparcia ze strony pracodawcy, zaplecza związkowego,  bardzo istotne jest także zapewnienie tym osobom dostępu do profesjonalnych szkoleń.

Skuteczność sip nie jest jednak w pełni możliwa bez regularnych spotkań z załogą, pozwalających na przekazanie informacji o podejmowanych działaniach. Spotkania to także okazja do „wyłowienia” aktualnych problemów i zagrożeń w firmie, bez czego trudno o podnoszenie skuteczności oceny ryzyka i budowanie kultury bezpieczeństwa. Cykliczne spotkania mają szczególne znaczenie nie tylko w zakładach produkcyjnych, gdzie bezpośredni kontakt z załogą pozwala na bieżąco zapobiegać ewentualnym wypadkom przy pracy. Regularny kontakt sip ze współpracownikami wzmacnia ich zaangażowanie w przestrzeganie zasad bhp i może w rezultacie korzystnie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju firmy.

Więcej na temat m.in. roli SIP w budowaniu kultury bezpieczeństwa:

- ETUI 2009, Raport 107, www.worker-participation.eu   www.etui.org

 

*****

Z okazji 28 kwietnia - Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

 w imieniu Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność 

- serdeczne życzenia-

wytrwałości dla wszystkich społecznych inspektorów pracy.

 

Na zdjęciu:

Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, systematycznie spotyka się w siedzibie wielkopolskiej „S” ze społecznymi inspektorami pracy