Solidarność Wielkopolska - Dodatek osłonowy w 2022 r.
Dodatek osłonowy w 2022 r.
Piątek 21 stycznia 2022

W 2022 roku będzie wypłacany dodatek osłonowy w celu ochrony najwrażliwszych gospodarstw domowych przed skutkami wzrostu cen energii oraz cen paliw stałych i płynnych zakupionych do ogrzewania domu.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, których dochody w przeliczeniu na osobę nie będą przekraczały :

- 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

- 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Dochody będą liczone w taki sposób, jak w przypadku świadczeń rodzinnych (na podstawie dochodów z roku 2021). Co istotne w razie nieznacznego przekroczenia kryteriów dochodowych, zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”, czyli świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.  W przypadku gdy świadczenie będzie wynosiło mniej niż 20 zł, dodatek nie będzie przysługiwał.

 

Roczne kwoty dodatku wynoszą:

1)      400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

2)      600 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego

3)      850 zł dla gospodarstwa  4-5 osobowego

4)      1150 zł dla gospodarstwa 6 osobowego +

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest paliwo stałe kwota dodatku będzie powiększona o 25%, w takim przypadku źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (ceeb.gov.pl).

Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r., chyba że wniosek złożony zostanie po styczniu 2022 r., wtedy wypłata będzie jednorazowa. Uwaga! Wnioski składane po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Gdzie się o niego ubiegać?

Wniosek w przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w urzędzie gminy właściwej do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

Jak składać wniosek?

Wnioski można składać w gminie w formie tradycyjnej (dostępny będzie formularz wniosku) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (potrzebny profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, informację o przyznanym dodatku można otrzymać na podany we wniosku adres e-mail lub odebrać osobiście z urzędu.

Sprzedawcy energii oraz gazu zostali zobowiązani do przekazania swoim klientom wraz z fakturami za swoje usługi informacji o możliwości ubiegania się o dodatek.

Dodatek osłonowy nie będzie opodatkowany ani brany pod uwagę przy egzekucjach.

solidarnosc.org.pl


abg