Solidarność Wielkopolska - Dodatek solidarnościowy
Dodatek solidarnościowy
Poniedziałek 8 czerwca 2020
fot. M. Żegliński

W niecały miesiąc po podpisaniu umowy programowej między NSZZ „Solidarność” a ubiegającym się o reelekcję Prezydentem RP Andrzejem Dudą, prezydent wywiązał się z obietnicy przygotowania propozycji wprowadzenia tzw. dodatku solidarnościowego dla osób, które w wyniku pandemii COVID-19 straciły zatrudnienie.

Projekt ustawy o dodatku solidarnościowym prezydent skierował do Sejmu 3 czerwca. Już 5 czerwca ustawa została przyjęta przez Sejm.  Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej „S” zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o pilne procedowanie tej ustawy, tak aby wsparcie dla zwalnianych pracowników trafiło jak najszybciej na biurko Prezydenta.

Dodatek solidarnościowy wysokości 1400 zł będzie przyznawany maksymalnie przez 3 miesiące w okresie 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Będzie przysługiwał osobom zatrudnionym na umowę o pracę i z którymi została ona po 31 marca 2020 r. rozwiązana, albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta”. Warunkiem uzyskania dodatku jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.

Dodatek nie będzie przysługiwał emerytom i rencistom oraz rolnikom. W okresie pobierania dodatku solidarnościowego osobom do niego uprawnionym nie będą wypłacane zasiłki dla bezrobotnych oraz stypendia.

Okres pobierania zasiłku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych z wyjątkiem okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

Efektem przyjętej ustawy są zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota ta wzrośnie do 942,30 zł. Podniesienie kwoty zasiłku planowane jest od 1 września 2020 r. Podnoszoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakładają, że do 365 dni niezbędnych do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, będzie zaliczony też okres pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej wynagrodzenia minimalnego.

*****

Piotr Duda Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”: Wprowadzone z inicjatywy prezydenta nowe świadczenia wpisują się w długą listę zrealizowanych obietnic i są dowodem, że w sprawach pracowniczych i społecznych NSZZ „Solidarność” zawsze mógł liczyć na Andrzeja Dudę, a Andrzej Duda zawsze mógł liczyć na „Solidarność”.