Solidarność Wielkopolska - Dwa lata „Solidarności w Solarisie
Dwa lata „Solidarności w Solarisie
Poniedziałek 15 stycznia 2018

Przełom roku jest okazją do różnego rodzaju podsumowań, dlatego związkowcy z „Solidarności” w Solarisie postanowili dokonać przeglądu tego, co udało się zrobić w czasie dwuletniej działalności. W październiku minęły dwa lata od powstania Związku w Solaris Bus & Coach S.A.

Na stronie zakładowej „S” ukazał się „raport” opublikowanym przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A., w którym czytamy:

Od samego początku działalności położyliśmy nacisk na rozwój organizacji, ponieważ podstawą skutecznego działania związku zawodowego jest jego liczebność. Ażeby osiągnąć wysoki poziom uzwiązkowienia przeprowadziliśmy setki rozmów, rozprowadzaliśmy ulotki i prasę związkową, organizowaliśmy spotkania. W październiku ubiegłego roku uruchomiliśmy stronę internetową www.solaris.solidarnoscwielkopolska.pl., a we wrześniu tego roku usługę „bramka sms”. Nie mamy jeszcze tablic związkowych; znajdują się już na terenie firmy, lecz istnieje spór z Zarządem co do miejsca, gdzie mają zostać zamontowane. Wszystkie te działania sprawiły, że obecnie w naszej Organizacji Związkowej zrzeszonych jest 576 osób.   99% członków związku to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Po zaledwie dwóch latach działalności NSZZ „Solidarność“ w Solaris Bus & Coach znajduje się w grupie 8 największych organizacji związkowych w Wielkopolsce na ponad 400 istniejących.W kwietniu 2017 r. zasięgiem swojego działania objęliśmy nowo powstałą spółkę Solaris Tram Sp. z o.o.

Powodem zawiązania się, a następnie rozwoju Organizacji Związkowej w naszej firmie były niewłaściwe, złe relacje międzyludzkie. Już w trakcie pierwszych rozmów z Zarządem czy dyrekcjami poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy, informowaliśmy o różnych patologicznych sytuacjach występujących w naszym miejscu pracy wskazując przy tym konkretne przykłady, przyczyny, a także sposoby eliminacji tych zjawisk. Prowadziliśmy również rozmowy na niższych szczeblach – kierowników i brygadzistów. Z informacji, jakie otrzymujemy od pracowników wynika, że te wysiłki przynoszą efekty.  Cieszy to szczególnie dlatego, że w pracy spędzamy znaczną część naszego życia i właściwa atmosfera ma wpływ na nasze samopoczucie i nasze zdrowie. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że jest jeszcze sporo do zrobienia, dlatego mamy w planach dalsze projekty.

W ciągu dwóch lat podejmowaliśmy wielokrotnie działania w indywidualnych sprawach pracowniczych np. kar porządkowych czy zwolnień. Oczywiście nasza aktywność w tym przypadku dotyczyła wyłącznie członków „Solidarności”.

Kolejną kwestią, w której zajmowaliśmy stanowisko, były zasady, a raczej ich brak przy udzielaniu urlopów. Efektem naszych rozmów jest ustalenie, zgodnie z którym odmowa udzielenia urlopu musi mieć merytoryczne podstawy i zostać potwierdzona podpisem kierownika działu – służą temu nowe druki wniosków urlopowych. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której pracownik nie otrzymuje zgody na urlop z powodu np. kaprysu przełożonego.

Wiele rozmów z Zarządem firmy poświęconych było kwestii pracy w godzinach nadliczbowych, zasadności organizowania nadgodzin, zachowania przepisów i norm przewidzianych kodeksem pracy. Szczególną uwagę poświęciliśmy pracy dodatkowej w godzinach nocnych, zmuszania pracowników do pracy w nadgodzinach wbrew ich woli. Generalnie Kodeks Pracy jest raczej niekorzystny dla pracownika w tej kwestii, możemy powiedzieć jednak, że nasze działania przynoszą tutaj poprawę sytuacji.

W kwietniu 2016 r. powołaliśmy w firmie Społeczną Inspekcję Pracy, której zadaniem jest kontrola przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych. Nasi Społeczni Inspektorzy Pracy wzięli udział w cyklu szkoleń z zakresu bhp i prawa pracy, podejmowali działania w sprawach bhp na terenie firmy oraz rozpoczęli współpracę z Państwową Inspekcją Pracy.

Jednym z istotnych elementem działalności związku zawodowego są kwestie płacowe. Jako pierwsze pojawiły się nasze interwencje w związku z zastrzeżeniami pracowników przy udzielaniu miesięcznych premii uznaniowych. Występowaliśmy przede wszystkim w sprawach indywidualnych, ale również całych brygad czy działów. Ustaliliśmy z Zarządem, że na terenie firmy nie obowiązują żadne tabele służące umniejszaniu miesięcznej premii z powodu absencji chorobowej. W czerwcu tego roku podpisaliśmy uzgodnienie, które nakłada na przełożonego obowiązek informowania pracownika o powodach przyznania miesięcznej premii uznaniowej w niższej wysokości niż maksymalna.

We wrześniu 2016 r., miesiąc po przeprowadzeniu podwyżek przez Pracodawcę, rozpoczęliśmy negocjacje płacowe, które 24 października 2016 zakończyły się podpisaniem porozumienia zakładającego wzrost stawki wynagrodzenia zasadniczego o 130 zł brutto od 1 stycznia 2017 r., wypłatę jednorazowej premii za nagrodę Bus of the Year 2017, premię roczną od EBIT oraz nowe, korzystniejsze dla pracowników zasady przyznawania premii gwiazdkowej.

Negocjacje płacowe prowadzone w tym roku był znacznie trudniejsze. W październiku weszliśmy w fazę sporu zbiorowego. Ostatecznie 24 listopada podpisaliśmy kompromisowe porozumienie zakładające wzrost wynagrodzenia zasadniczego.
Wzrost stawki płacy zasadniczej powoduje automatycznie wzrost pozostałych składników wynagrodzenia powiązanych ze stawką.  Ostatecznie, w efekcie podwyżki pracownicy uzyskają wzrost miesięcznego wynagrodzenia śr. o 540 zł, a w przypadku części stanowisk robotniczych ten wzrost może być jeszcze o kilkadziesiąt złotych wyższy. Podwyżka zostanie wprowadzona w dwóch etapach od stycznia 2018 r., a końcową wartość osiągnie po 13 miesiącach.

Związkowcy z Solarisa nie mają najmniejszej wątpliwości, że inwestycja w związek zawodowy należy do grupy inwestycji o bardzo wysokiej stopie zwrotu przy - w zasadzie - zerowym ryzyku.

solaris.solidarnoscwielkopolska.pl

 

fot. Archiwum

Członkowie Komisji Międzyzakładowej „S”. Od prawej: Albert Wojtczak - przewodniczący, Wojciech Jasiński, Marcin Tuczyński -  zastępcy przewodniczącego, Krzysztof Szlas - skarbnik