Solidarność Wielkopolska - Emerytura: wybór, a nie obowiązek
Emerytura: wybór, a nie obowiązek
Środa 16 sierpnia 2017

Nie mamy wątpliwości, że przepisy wprowadzające zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet oraz dla mężczyzn są prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami społecznymi jak również polską tradycją i stanem pierwotnym obowiązującym przed dniem 1 października 2017 r., a więc również w okresie, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej – czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest odpowiedzią na wystąpienie Komisarzy Marianne Thyssen i Very Jourova.

Pomimo zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w innych państwach Unii Europejskiej, różny wiek obowiązuje w: Austrii, Polsce, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, na Litwie, w Rumunii, w Wielkiej Brytanii.

Przywracany wiek emerytalny na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - analogiczny do obowiązującego w Polsce do czasu wejścia w życie w 2012 r. ustawy podnoszącej wiek emerytalny - funkcjonował, ze względów kulturowych i społecznych, również w czasie gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i obowiązuje przez ten okres członkostwa w Unii. Pomimo stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego, nadal na najbliższe lata zachowane zostało zróżnicowanie dla kobiet i mężczyzn.

Wskazywana przez KE dyrektywa 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. obowiązuje już prawie 40 lat (ponad 38), a od czasu wstąpienia przez Polskę do Unii (od 2004 r.) obowiązuje również nasz kraj. Art.7 tej dyrektywy przesądza, że dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do wyłączenia z jej zakresu ustalania wieku emerytalnego.

Przejście na emeryturę wynika z indywidualnej decyzji osoby uprawnionej i następuje na jej wniosek. Emerytura to wybór, a nie obowiązek czy przymus. Kobiety same decydują kiedy przejść na emeryturę.

Po przywróceniu wieku emerytalnego od 1 października br. nadal będzie obowiązywać 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników.

Resort rodziny prowadzi szeroką akcję informacyjną dotyczącą emerytur, przekazując wiedzę niezbędną do podjęcia decyzji. To indywidualny wybór zależny od sytuacji osobistej ubezpieczonego i wiąże się między innymi z oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych, oceną stanu zdrowia, sytuacją rodzinną czy materialną.

 

Źródło: mpips.gov.pl