Solidarność Wielkopolska - Fundacja im. księdza Jerzego
Fundacja im. księdza Jerzego
Wtorek 29 marca 2016

Członkowie najbliższej rodziny ks. Jerzego – Barbara Popiełuszko-Matyszczyk, Agnieszka Popiełuszko-Szklanko i Marek Popiełuszko - powołali do życia Fundację im. ks. Jerzego Popiełuszko „DOBRO”.

Celem Fundacji jest szerzenie kultu bł. ks. Jerzego oraz propagowanie dziedzictwa duchowego związanego z Jego życiem i męczeńską śmiercią.

Drogowskazem życia bł. ks. Jerzego było niesienie pomocy drugiemu człowiekowi oraz nauczanie, aby „Zło dobrem zwyciężać”. Zamiarem Fundacji jest kontynuowanie tego dzieła przez niesienie pomocy rodzinom dotkniętym ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz osobom starszym i dzieciom.

Rodzina pragnie upamiętnić miejsce urodzenia ks. Jerzego w Okopach koło Suchowoli m.in.: przez utworzenie alejki poświęconej ks. Jerzemu, postawienie tam ławek, odnowienie kamienia pamiątkowego, zamontowanie oświetlenia i monitoringu terenu. Kolejnym etapem będzie organizacja wystaw, koncertów oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

Fundacja prosi ludzi dobrej woli, którym leży na sercu szerzenie kultu Patrona „Solidarności” bł ks. Jerzego o pomoc w realizacji tych celów.

Wpłaty można dokonywać na konto: 33 1020 1332 0000 1402 0975 2561 Bank PKO w Białymstoku.
Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki „DOBRO” mieści się przy ul. Wesołej 14 w Dąbrowie Białostockiej, e-mail: fundacjadobro@wp.pl