Solidarność Wielkopolska - Jarosław Lange przewodniczącym Rady Rynku Pracy
Jarosław Lange przewodniczącym Rady Rynku Pracy
Poniedziałek 25 marca 2019

20 marca 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady Rynku Pracy na kadencję 2019-2023.

W posiedzeniu wzięli udział: Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dyrektorzy komórek merytorycznych resortu pracy, przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz reprezentant nauki - specjalista w zakresie działania rady.

Podczas posiedzenia Minister Stanisław Szwed wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady Rynku Pracy. Dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Rynku Pracy.

Na przewodniczącego wybrano Jarosława Lange – przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność (przewodniczącego wielkopolskiej „S”), na wiceprzewodniczącą została  Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska – przedstawicielka Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy. Została utworzona w miejsce Naczelnej Rady Zatrudnienia, na mocy przepisów znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 27 maja 2014 r.