Solidarność Wielkopolska - Klauzule społeczne – stosowane!
Klauzule społeczne – stosowane!
Poniedziałek 11 grudnia 2017

Na Sesji Rady Miejskiej Leszna w dniu 30 listopada 2017 r. Radni przyjęli Uchwałę oczekującą od Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka stosowania w zamówieniach publicznych tzw. klauzul społecznych.

Inicjatywę podjęli radni PiS zainspirowani pismem NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Oddział w Lesznie, w którym proszono prezydenta i Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna o rozważenie możliwości stosowania klauzul społecznych.

W swym wystąpieniu Radny Adam Kośmider (PiS) uzasadniał przyjęcie Uchwały: - Dzięki stosowaniu klauzul społecznych samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne otrzymały narzędzie uzupełniające aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzoną przez Powiatowe Urzędy Pracy. Samorządy poprawiają swój wizerunek jako propagatora społecznie odpowiedzialnych działań, a w dłuższej perspektywie generują oszczędności środków publicznych przeznaczonych na świadczenie społeczne (zasiłki dla bezrobotnych, świadczenie z pomocy społecznej).

W dyskusji poproszono o głos Wiceprzewodniczącego Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Karola Pabisiaka, który podkreślił, że ,,klauzule społeczne stosowane jako jeden z elementów kryterium zamówień publicznych zwiększają efektywność wydatkowania środków publicznych, generując tzw. społeczną wartość dodaną (zamówienia i tak muszą zostać zrealizowane, a dzięki klauzulom osiągają dodatkowo korzyści np. zatrudnienie osób bezrobotnych). Promują wśród pracodawców ideę wyrównanych szans i integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wskazują te grupy które wymagają największego wsparcia.”

Wskazywał też, że jednym z elementów stosowania klauzuli społecznej winno być kryterium zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Prezydent Łukasz Borowiak nadmienił, że jednostki samorządowe już stosują klauzule społeczne w postępowaniach. Nie jest to jednak obligatoryjne, a sugestie wskazane przez NSZZ „Solidarność” warte są rozważenia. Jest to jednak związane z regulaminem organizacyjnym urzędu, a to jest kompetencja prezydenta, a nie Rady, co nie stanowi kolizji w ich stosowaniu (klauzul społecznych).

Ostatecznie przyjęto uchwałę popierającą stosowanie przez Miasto Leszno klauzul społecznych jako dodatkowego kryterium wyboru wykonawcy w ogólnych zasadach zamówień publicznych w Lesznie.

NSZZ „Solidarność” Wielkopolska z zadowoleniem przyjęła ten fakt, gdyż w ten sposób promowana jest idea stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

 

Karol Pabisiak