Solidarność Wielkopolska - Kto będzie czuwał nad bezpieczeństwem żywności?
Kto będzie czuwał nad bezpieczeństwem żywności?
Poniedziałek 24 października 2016

Na przełomie września i października 2016 r. na Górze Świętej Anny odbyło się XXII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.

W obradach uczestniczyli delegaci z całej Polski pracujący w Wojewódzkich i Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych oraz zaproszeni goście: Maria Ochman - Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Grzegorz Adamczyk - zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”, Grzegorz Hudzik - zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego i Anna Matejuk – Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Tematy obrad dotyczyły zarówno spraw pracowniczych, jak i zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu inspekcji przygotowywanych przez  Ministerstwo Zdrowia oraz podejmowanych przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a zmierzających do odebrania Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do kontroli  bezpieczeństwa żywności w Polsce.

„Solidarność” pozytywnie odniosła się do prac nad długo oczekiwanym projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych  innych ustaw, zmierzających do przywrócenia tzw. struktury pionowej. 

Przypominamy, że 1 stycznia 2010 r. zespolono organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla powiatowego i wojewódzkiego z terenową administracją rządową w powiecie i w województwie. Państwowa Inspekcja Sanitarna została  wyłączona  ze struktur Ministra Zdrowia. Spowodowało to utrudnienie koordynacji działań tych służb,  uprawnienia bowiem organu założycielskiego  w stosunku do wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przysługujące  ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zostały przekazane wojewodom.  W tej sytuacji Główny Inspektor Sanitarny sprawuje nadzór merytoryczny, wyznacza zadania do realizacji natomiast budżet i finansowanie leży w gestii wojewody.

Zdaniem „S” kompetencje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego winny obejmować 100% stacji sanitarno-epidemiologicznych, natomiast aktualnie obejmują tylko 3% tych jednostek.  Pionowa struktura umożliwi Ministrowi Zdrowia sprawowanie skutecznego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego oraz podejmowanie decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju.

Obradom towarzyszyła debata pt.: „Zmiany w systemie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności a Państwowa Inspekcja Sanitarna”.

Jej uczestnicy wyrażali zaniepokojenie inicjatywą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany systemu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce zmierzającej do  przekazania kompetencji nad bezpieczeństwem żywności, a co za tym idzie bezpieczeństwem zdrowia i życia ludzi inspekcji podległej resortowi rolnictwa.

Zebrani podkreślali dużą rolę inspekcji sanitarnej oraz kompetencje jej pracowników w pełnionym obecnie nadzorze nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, który ma charakter kompleksowy i wpisuje się w szeroko rozumiany nadzór epidemiologiczny. Tak usytuowany nadzór nad bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem epidemiologicznym jest elementem nadzoru nad zdrowiem publicznym funkcjonującym od wielu lat, który sprawdził się w różnych sytuacjach kryzysowych i jest pozytywnie oceniany m.in. przez kontrole UE.

Zdaniem delegatów Państwowa Inspekcja Sanitarna nie tylko nie powinna być osłabiana, ale przeciwnie wymaga wzmocnienia i szybkiego powrotu w struktury resortu zdrowia.

Sprzeciw wobec koncepcji pozbawienia Ministra Zdrowia kompetencji do koordynacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce wyrazili również delegaci na WZD Regionu  Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

hs