Solidarność Wielkopolska - Łatanie dziury oświatą
Łatanie dziury oświatą
Poniedziałek 11 kwietnia 2011

Edukacja jest dobrem ogólnonarodowym. Obrona wspólnego dobra wymaga wspólnych działań.  Pod tym hasłem oświatowa „Solidarność”  wezwała do poparcia wniosku o odwołanie minister edukacji Katarzyny Hall. Pod petycją podpisało się ponad 150 tys. osób. 7 kwietnia została ona przekazana premierowi D. Tuskowi.

Akcja informacyjna o zagrożeniach dla oświaty będzie jednak kontynuowana, gdyż zdaniem związkowców ogół społeczeństwa nie jest informowany o pełnym zakresie reform przeprowadzanych przez resort edukacji. Opinia publiczna jest systematycznie wprowadzana w błąd przez medialne informacje podające nieprawdziwy obraz polskiej szkoły. Dzięki wysiłkowi rodziców i nauczycieli nasi uczniowie plasują się w światowej czołówce w badaniach wiadomości i umiejętności, nie ma więc potrzeby, aby szkodliwymi działaniami MEN zniszczyć ten dorobek – mówią związkowcy.
W mijającej kadencji resort edukacji wprowadził i zamierza jeszcze wprowadzić wiele szkodliwych zmian w prawie oświatowym i systemie edukacji. Chodzi zwłaszcza o nową podstawę programową, czyli drastyczne ograniczenie  godzin języka  polskiego i historii w liceach, oraz najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Minister Hall zakłada likwidację w tym roku ok. 500 placówek, co spowoduje zwiększenie liczby uczniów w klasach, powstawanie szkół „molochów”, powrót do dwuzmianowości, a w konsekwencji obniżanie jakości kształcenia młodego pokolenia Polaków.  W takich szkołach - często źle przygotowanych - mają rozpoczynać naukę sześcioletni pierwszoklasiści.
Plany resortu przewidują dalsze zwiększanie zadań oświatowych dla samorządów, co - bez dodatkowych  środków finansowych - wymusi oszczędzanie na edukacji. Ponadto samorządy będą miały możliwość przekazywania szkół i placówek oświatowych organizacjom pozarządowym i innym osobom prawnym i fizycznym, pozbywając się w ten sposób lokalnych zadań edukacyjnych.
Innym pomysłem jest powołanie nowych instytucji nadzoru pedagogicznego i systemów ocenia w miejsce obecnie istniejących kuratoriów oświaty i komisji egzaminacyjnych. 
Zdaniem związkowców kierownictwo MEN, oszczędzając na oświacie dla ratowania dziury budżetowej, podejmuje działania na szkodę systemu edukacji w Polsce i domaga się odwołania min. Hall.
 

b