Solidarność Wielkopolska - Marian Krzaklewski o umowach społecznych
Marian Krzaklewski o umowach społecznych
Poniedziałek 26 listopada 2012
Fot. A. Dolska

Dialog społeczny w praktyce przedsiębiorstw był tematem wystąpienia Mariana Krzaklewskiego w ramach projektu unijnego ,,Wielkopolskie partnerstwo na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą w regionie”.

Spotkanie odbyło się 16 listopada w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Podczas panelu dyskusyjnego Marian Krzaklewski, aktywnie uczestniczący w pracach Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Unii Europejskiej, szczegółowo omówił historię rozwoju negocjacji zbiorowych w Polsce oraz przedstawił rozwiązania w kwestii umów społecznych w innych krajach Europy i poza nią.
- W krajach skandynawskich nie ma kodeksów pracy, zastępują je odnawialne sektorowe układy pracy – mówił do uczestników spotkania.  – W Polsce układy branżowe to rzadkość. Pierwszy zawarli niedawno kolejarze. W Polsce ponadzakładowymi układami zbiorowymi objętych jest tylko pół miliona pracowników zatrudnionych w trzech tysiącach przedsiębiorstw.
Marian Krzaklewski zwrócił uwagę na rangę umów społecznych w Skandynawii: - Pracodawcy, którzy negocjują zbiorowe układy pracy mają pierwszeństwo w przetargach publicznych i preferencje w przyznawaniu funduszy unijnych. Nagradzane jest prowadzenie dialogu między pracodawcami a pracownikami, dlatego wielu pracodawców popiera funkcjonowanie w ich firmach związków zawodowych, bo to dla nich wymierna korzyść biznesowa.
Uczestnicy panelu zastanawiali się, czy z punktu widzenia związków zawodowych korzystna jest sytuacja (dotyczy to Polski), w której beneficjentem działań związków są nie tylko ich członkowie, ale też wszyscy pracownicy.
- Z jednej strony może to działać demotywująco na pracowników, by wstępowali do związku. Z drugiej jednak strony np. w Niemczech, gdzie układy zbiorowe negocjowane są tylko dla członków związku, uzwiązkowienie wynosi teraz tylko 20 procent i w ostatnich latach spadło o połowę – mówił Jarosław Lange, przewodniczący ZR wielkopolskiej ,,Solidarności”.      
Dyskutując o problemie umów śmieciowych i nakłanianiu pracowników do przechodzenia na samozatrudnienie w celu obniżenia kosztów działalności firmy, Marian Krzaklewski zwrócił uwagę na decyzję Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, nakazującej Polsce usunięcie przeszkód do organizowania się w związki zawodowe osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą.

AD