Solidarność Wielkopolska - Obradowali wielkopolscy związkowcy
Obradowali wielkopolscy związkowcy
Poniedziałek 26 września 2016

W poniedziałek 19 września br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. odprawiona pod przewodnictwem kapelana wielkopolskiej „S” ks. kan. Tadeusza Magasa w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Uczestnicy liturgii złożyli kwiaty przy znajdującym się obok kościoła pomniku Patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Obrady odbywały się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gośćmi WZD byli Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Okręgowy Inspektor Pracy Stanisława Ziółkowska, rzecznik prasowy OIP Jacek Strzyżewski, poseł Jan Mosiński oraz ks. kan. Tadeusz Magas.

Delegaci organizacji zakładowych „S” wielkopolskich zakładów pracy podsumowali rok pracy i przyjęli dokumenty, w których prezentowane są stanowiska regionalnych struktur Związku wobec aktualnych problemów środowiska pracy oraz spraw społecznych.

Odbyły się również wybory uzupełniające do Zarządu Regionu i na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów. W obu przypadkach zwycięstwo w wyborach odniosła Sławomira Jakrzewska, która przejęła po Leszku Dąbrowskim przewodniczenie „S” w Jarocinie.

Leszek Dąbrowski postanowił przejść na związkową emeryturę. Delegaci podziękowali mu za wiele lat wspólnej działalności. Jako dowód uznania dla swojej niezłomności i waleczności otrzymał replikę szabli gen. Władysława Sikorskiego z roku 1920. Wręczając szablę L. Dąbrowskiemu, przewodniczący ZR J. Lange powiedział, że jest ona symbolem jego męstwa i wierności Bogu, Polsce i „Solidarności”, niezłomnego trwania na posterunku obrony praw pracowniczych.

Wydarzeniem, które ubarwiło obrady – w sensie dosłownym – było spotkanie z maratończykami reprezentującymi barwy wielkopolskiej „S” w biegach długodystansowych. Maratończycy – G. Jezierski, M. Brzozowska, K. Aleksandrowicz, D. Utrajczak i R. Kemnitz - przybyli w „strojach organizacyjnych”, zaprezentowali zdobyte medale i puchary oraz opowiedzieli o swoich startach w zawodach sportowych.

Podsumowania prac Zarządu Regionu w minionym roku dokonał przewodniczący J. Lange. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że liczba członków w Regionie ustabilizowała się na poziomie ok. 32 000, a także na wzrost profesjonalizmu działaczy związkowych, co buduje siłę Związku oraz podnosi jego rangę w kontaktach z pracodawcami czy różnymi instytucjami, z którymi „S” współpracuje.

J. Lange mówił również o najważniejszych sprawach, jakimi Związek zajmował się w ostatnim czasie w kraju, a w które angażowali się również związkowcy z Regionu Wielkopolska. Była to m.in. zakończona sukcesem walka o podniesienie płacy minimalnej do 2000 zł oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej do 12 zł+. Cały czas trwają starania o realizację postulatu obniżenia wieku emerytalnego i zaliczenia stażu pracy. Olbrzymim zadaniem stojącym przed „S” jest praca nad nowym Kodeksem pracy. Przewodniczący podkreślił duże zaangażowanie parlamentarzystów wywodzących się z „Solidarności” w realizację postulatów, o które Związek zabiega od wielu lat.

Działalność ZR została pozytywnie oceniona przez Regionalną Komisję Rewizyjną.

Zadania i cele działań wielkopolskiej „S” zostały zawarte w przyjętych dokumentach. Najburzliwszą dyskusję wywołał projekt Stanowiska dotyczący obchodów 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. Mimo upływu czasu w pamięci uczestników tych uroczystości ciągle żywe jest haniebne zachowanie części zgromadzonych występujących pod szyldem KOD-u. Gwizdaniem i okrzykami zagłuszali oni wykonanie hymnu narodowego oraz wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera Piotra Glińskiego.

W stanowiskach dotyczących oświaty delegaci domagają się przywrócenia wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych statusu nauczyciela zatrudnionego zgodnie z Kartą Nauczyciela, dopominają się o podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych. W innym dokumencie odnoszącym się do likwidacji gimnazjów oświadczają, że zgoda na takie rozwiązanie nie jest możliwa do czasu, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przedstawi konkretnych działań osłonowych dla pracowników zagrożonych utratą pracy.

Delegaci wyrazili sprzeciw wobec nieobjęcia podwyżkami wynagrodzeń pracowników wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia oraz sanepidów, a także opowiedzieli się przeciwko koncepcji powołania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która miałaby przejąć nadzór nad całym obszarem bezpieczeństwa żywności. Doprowadzi to do pozbawienia Ministra Zdrowia uprawnienia do koordynowania nadzoru tego zakresu. „Obecnie nadzór nad bezpieczeństwem żywności sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma charakter kompleksowy. Wpisuje się w szeroko rozumiany nadzór epidemiczny i jest elementem nadzoru nad zdrowiem publicznym. System ten funkcjonuje od wielu lat i sprawdził się również w sytuacjach kryzysowych” – czytamy w stanowisku.

Delegaci zaapelowali do Prezydium KK o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych tak, aby było możliwe zatrudnianie pracowników tymczasowych na innej podstawie niż umowa na czas określony.

Po zakończeniu obrad przedstawiciele delegatów złożyli kwiaty przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz przy pomniku przy Bramie Głównej HCP.