Solidarność Wielkopolska - Odmrozić Fundusz Pracy
Odmrozić Fundusz Pracy
Poniedziałek 24 września 2012

Związkowcy i pracodawcy są zgodni. Dalsze „zamrażanie” pokaźnej części środków Funduszu Pracy przez ministra finansów przynosi więcej strat niż korzyści i proponują nowe zasady korzystania z gromadzonych tam pieniędzy.

Nowy sposób zarządzania środkami Funduszu Pracy przedstawią partnerzy społeczni na forum Zespołu Komisji Trójstronnej ds. gospodarki i rynku pracy.

- Obecnie to minister finansów decyduje o uruchomieniu środków z Funduszu Pracy. Robi to niechętnie (mimo, że jest to fundusz celowy), żeby nie powiększać deficytu - mówi Jarosław Lange, członek zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Komisji Trójstronnej.

Sytuacja jest paradoksalna, bo przybywa bezrobotnych, a środków na szkolenia, kursy czy staże jest coraz mniej.

- Pieniądze w Funduszu Pracy gromadzone są z myślą o rynku pracy. Tymczasem minister finansów traktuje te środki jako pozycję w budżecie, nie licząc się z potrzebami, jakie wynikają z coraz trudniejszej sytuacji na rynku pracy – dodaje Lange. Co więcej z Funduszu wydaje się środki na szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek czyli na cel całkowicie niezwiązany z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Jednocześnie ograniczane są środki przeznaczone na młodocianych pracowników.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez partnerów społecznych nadzór nad Funduszem przejęłaby ośmioosobowa Rada przy ministrze pracy. W jej skład weszliby przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych i pracodawców i jeden przedstawiciel resortu pracy, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego.

Rada zajęłaby się m.in. przygotowaniem rekomendacji rocznego planu finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, wydatków na rzecz służb zatrudnienia, opiniowaniem i zatwierdzaniem rocznego planu finansowego przygotowanego przez ministra pracy. Do kompetencji Rady należałaby również decyzja w sprawie uruchomienia rezerwy dodatkowej Funduszu.

Do zadań Rady należałoby również przeprowadzanie analiz i oceny prowadzonej w Polsce polityki rynku pracy oraz wykorzystania i skuteczności usług i instrumentów rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu. Przygotowany w Komisji Trójstronnej projekt podkreśla również znaczenie efektywności wydatków Funduszu Pracy. Ich oceny Rada dokonywałaby na podstawie raportów zlecanych niezależnej instytucji badawczej przez ministra pracy. Wnioski i zalecenia z raportów ewaluacyjnych byłyby podstawą przy ustalaniu struktury wydatków Funduszu Pracy na następny rok.

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym tworzonym ze składek pracodawców wypracowanych przez pracowników danego zakładu pracy. Jego celem jest realizacji polityki zatrudnienia. Zasady funkcjonowania Funduszu Pracy określa ustawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy