Solidarność Wielkopolska - Okresy składkowe dla politycznych
Okresy składkowe dla politycznych
Poniedziałek 12 grudnia 2011

Okresy działalności politycznej, związkowej oraz całkowitego pozbawienia wolności liczą się jako okresy składkowe ZUS do emerytury lub renty.

Okresem składkowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz..U. tekst jedn. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 z późn. zm.),  jest świadczenie pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.

Okresem składkowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 8 ustawy, jest okres internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz.U. Nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, poz. 18 oraz z 1989 r. Nr
34, poz. 178). Okresem składkowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy, jest okres osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia  na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1956 r. za działalność polityczną.
W myśl art. 7 pkt 4 okres nieskładkowy stanowi fakt niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, nie więcej jednak niż 5 lat.

Całość z formularzami wniosków i oświadczeń świadków:

www.udskior.gov.pl/index.php?p=3

www.udskior.gov.pl/index.php?p=3&a=6