Solidarność Wielkopolska - Partnerski dialog przynosi efekty
Partnerski dialog przynosi efekty
Poniedziałek 23 września 2019

Stała presja i partnerski dialog dwustronny „Solidarności” i rządu przynosi coraz lepsze efekty. Niektóre ze spraw, które były przedmiotem negocjacji i zakończyły się pozytywnym rozwiązaniem, zostały zaprezentowane podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Co udało się osiągnąć ostatnich czterech latach?

Wiek emerytalny

1 października 2017 r. został przywrócony wiek emerytalny. To finał pięcioletniej batalii „Solidarności”, która po podwyższeniu wieku emerytalnego w 2012 r. przez PO-PSL zapowiedziała, że doprowadzi do cofnięcia tej fatalnej decyzji.  W referendum zorganizowanym przez Związek zebrano ponad 2,5 mln, które ówczesna władza wyrzuciła do kosza.

Pierwsza dniówka

1 września 2016 r. zaczął obowiązywać zapis, który pozwala na likwidację syndromu pierwszej dniówki. Przed wprowadzeniem przepisu pracodawca mógł dostarczyć umowę pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy. Rodziło to patologie. Nieuczciwi pracodawcy odwlekali moment zawarcia umowy i  zwalniając pracownika po kilku dniach od rozpoczęcia pracy nie płacili za czas przepracowany przed podpisaniem umowy.

Minimalna stawka godzinowa

1 stycznia 2017 r.  została wprowadzona minimalna stawka godzinowa, o co Związek od dawna zabiegał. Celem tej regulacji było ograniczenie nadużywania przez pracodawców umów cywilnoprawnych oraz ochrona osób najmniej zarabiających. Stawka godzinowa systematycznie rośnie w 2017 r. wynosiła 13 zł brutto, w 2018 r. - 13,70 zł, w 2019 r. - 14,70,  a w 2020 r. planowana jest w wysokości 17 zł.

Płaca minimalna

Związek od lat domagał się podniesienia w Polsce płacy minimalnej. „Solidarność” przedstawiła w Sejmie projekt obywatelski zakładający stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Pod projektem zebrano ponad 350 tys. podpisów.

Płaca minimalna w: 2015 r. - 1750 zł, 2016 r. - 1880 zł, 2017 r. - 2000 zł, 2018 r. - 2100 zł, 2019 r. - 2250 zł, w 2020 r. planowany jest wzrost do 2600 zł.

Wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z płacy minimalnej. To dobre informacje dla wielu pracowników, których wynagrodzenia wzrosną. Dodatek ten w końcu będzie spełniał swoją funkcję.

Płaca minimalna pracowników niemedycznych

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych polegająca na - postulowanym przez Sekretariat Ochrony Zdrowia - zwiększeniu od lipca 2019 r. kwoty bazowej z 3900 zł do wysokości 4200 zł 

Pozwoli to na dodatkowe podwyżki jeszcze w 2019 r. (z wyrównaniem od 1 lipca) dla najniżej uposażonych pracowników ochrony zdrowia. Kwota bazowa od 2020 r. ma wynosić 4700 zł.

Klauzula społeczna w zamówieniach publicznych

Sprawa bardzo istotna z punktu widzenia pracowników biorących udział w realizacji zamówień publicznych. Stosowane przez lata kryterium najniższej ceny spowodowało dewastację na rynku pracy i rozprzestrzenianie się umów śmieciowych oraz zaniżanie wynagrodzeń

Nowelizacja ustawy nakłada na zamawiających obowiązek wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawsze tam, gdzie praca nosi cechy stosunku pracy (art. 22 Kp) oraz wprowadza obowiązek zawierania w zamówieniu kryteriów pozacenowych w wartości przynajmniej 40%, a ceny najwyżej w 60%.

Ochrona kobiet w ciąży

Dzięki zaproponowanym przez „S” zmianom ustawy o agencjach pracy tymczasowej poprawiła się sytuacja kobiet zatrudnianych przez tę instytucję. Poprzednio umowa z pracownicą tymczasową będącą w ciąży ulegała rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została podpisana.

Obecnie zostaje ona przedłużona do dnia porodu, jeśli do jej wygaśnięcia miałoby dojść po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Dzięki temu kobieta otrzyma zasiłek macierzyński.

 

Wolne niedziele w handlu

Od 2020 r. wszystkie niedziele w handlu będą wolne od pracy.

Odmrożenie odpisu na zfśs

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie stopniowo odmrażany:

- w 2019 r. – podstawą do naliczania odpisu zfśs będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z II półrocza 2014 r.

- w 2020 r. – podstawą będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z II półrocza 2018 r.

 

W porównaniu z obowiązującą dotychczas podstawą (z drugiego półrocza 2013 r.) o ponad 3 proc. zostaną zwiększone również środki na działalność socjalną pracowników.

Wielozwiązkowość w służbach mundurowych

Zmiana ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej gwarantująca wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, w tym również w NSZZ „Solidarność”. Ustawa znosi ograniczenie, którego  istotą  jest możliwość zrzeszania się funkcjonariuszy w jednym, działającym wyłącznie w danej formacji, związku zawodowym.

Zwiększona ochrona działaczy związkowych

Od listopada 2019 r. bezprawnie zwolniony pracownik będzie przywracany do pracy decyzją sądu pierwszej instancji bez czekania na prawomocny wyrok. Oznacza to koniec wieloletnich batalii przed sądami i powoduje, że martwy dotąd przepis chroniący zatrudnionych staje się realny. Dotychczasowe przepisy ochronne są fikcyjne, bo z powodu przewlekłości postępowań sądowych bezprawnie zwolnieni pracownicy nawet kilka lat pozostawali bez pracy.