Solidarność Wielkopolska - Płaca minimalna nie chroni przed ubóstwem
Płaca minimalna nie chroni przed ubóstwem
Poniedziałek 10 lutego 2020

W co najmniej 17 krajach Unii Europejskiej płaca minimalna nie chroni przed zagrożeniem ubóstwem wskazuje OECD.

W 22 krajach UE wysokość płacy minimalnej jest regulowana na poziomie ustawodawstwa krajowego. Jednak w większości krajów, próg płacy minimalnej nie osiąga poziomu 60% mediany dochodu. W 10 krajach członkowskich, ustawowe minimum wynosi 50% lub poniżej średniego wynagrodzenia. Miliony Europejczyków mają problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb pomimo, że pracują w pełnym zakresie czasu pracy. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Hiszpanii, Czechach oraz Estonii występuje najmniejszy poziom płacy minimalnej w porównaniu do średniego wynagrodzenia.

Powyższe dane mają szczególne znaczenie dla dyskusji zapowiedzianej przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej Urszulę von der Leyen na temat europejskiego minimalnego wynagrodzenia. „Idea minimalnego wynagrodzenia polega na określeniu linii podziału pomiędzy przyzwoitością a ubóstwem. Komisja Europejska musi określić, co oznacza sprawiedliwa płaca minimalna. Z pewnością nie może być określona poniżej poziomu 60% średniego wynagrodzenia w danym kraju, który stanowi próg zagrożenia ubóstwem. Istnieje potrzeba analizy tego progu pod kątem adekwatności w stosunku do rzeczywistych cen oraz koszyka dóbr i usług, aby minimalne wynagrodzenie odzwierciedlało realne zarobki. Dodatkowo musi to być związane z promowaniem rokowań zbiorowych, które są najlepszą drogą do wyeliminowania ubóstwa” - wskazała Esther Lynch Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ.

30 stycznia br. Komisja Sejmowa ds. UE wysłuchała informacji Nicolasa Schmita Komisarza UE do spraw miejsc pracy i praw socjalnych na temat programu Komisji Europejskiej dotyczącego zbudowania silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji. Komisarz wskazał, że sprawa płacy minimalnej, jest niezwykle wrażliwa, rozpiętość wynagrodzeń w Europie jest duża. Niskie płace, nie dają możliwości długofalowego budowania konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Wskazał, że obecnie trwa pierwszy etap konsultacji dot. europejskiej płacy minimalnej w tym z partnerami społecznymi.

Tego samego dnia odbyło się także spotkanie Komisarza S. Schmita z przedstawicielami Rady Dialogu Społecznego.

 

Reprezentujący „Solidarność”  Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK powiedział, że standardy społeczne i jakość życia są nadal silnie zróżnicowane w poszczególnych krajach, a  Komisja nie była aktywna w tym zakresie i nie przedstawiła dotychczas konkretnych i wiążących propozycji. Podkreślił, że Polska to kraj, który nadal rozwija się w oparciu o niskie koszty pracy i dlatego też to właśnie NSZZ „Solidarność” już od kilku lat apelował o konieczność wprowadzenia europejskich standardów dotyczących kształtowania płacy minimalnej.

Odnosząc się do kwestii rokowań zbiorowych H. Nakonieczny stwierdził, że problem leży po stronie pracodawców unikających jakichkolwiek rokowań. Podkreślił, że fundamentem do budowy systemu negocjacji zbiorowych jest poszanowanie praw związanych z działalnością związków zawodowych i przynależności do nich. Niestety, stale pojawiają się liczne przykłady łamania tych praw przez korporacje międzynarodowe. Przypomniał o skardze Komisji Krajowej do Komisji Europejskiej dotyczącej nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej – o pomocy przy zbiorach, która nie gwarantuje szeregu osłon pracowniczych.

solidarnosc.org.pl

mg