Solidarność Wielkopolska - Pomoc dla represjonowanych
Pomoc dla represjonowanych
Niedziela 11 października 2015

31 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 693).

Nowe przepisy dają możliwość niesienia realnej pomocy tym osobom represjonowanym i działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Procedura przyznawania świadczeń jest skomplikowana i długotrwała, a na rozdysponowanie środków budżetowych, przewidzianych w 2015 r. na realizację tej ustawy (świadczenia i pomoc pieniężna), zostaną zaledwie 4 miesiące.

Aby otrzymać status działacza opozycji i osoby represjonowanej, co jest warunkiem uzyskania pomocy finansowej, należy przedstawić odpowiednie dokumenty dotyczące prowadzenie działalności potwierdzone przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej apeluje, aby występowały do Prezesa IPN w pierwszej kolejności osoby najbardziej potrzebujące. Ci zaś działacze opozycji i osoby represjonowane, którzy nie będą w dającej się przewidzieć przyszłości ubiegać się o świadczenie lub pomoc pieniężną, aby – w duchu solidarności z osobami znajdującymi się w gorszym położeniu – okazały cierpliwość i złożyły swoje wnioski o nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej w terminie późniejszym.

Instytut Pamięci Narodowej będzie udzielał pomocy i wsparcia przy sporządzaniu wniosków. Postępowania administracyjne w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 ustawy o działaczach opozycji, zostaną wszczęte najwcześniej z chwilą wejścia w życie ustawy – a więc z dniem 31 sierpnia 2015 r. Jednak do kontaktu z wyznaczonymi pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej zachęcamy już dziś. Dzięki uzyskanym od Państwa informacjom będziemy mogli jeszcze w okresie wakacyjnym podjąć pewne czynności przygotowawcze. Skróci to czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego przed Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i wydania decyzji niezbędnej w późniejszym postępowaniu przed Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Decyzja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nie jest konieczna do uzyskania potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej, jeśli wnioskodawcy nadano już Krzyż Wolności i Solidarności.

 Formularze niezbędnych dokumentów można pobrać ze strony: www.solidarnosc.poznan.pl oraz opozycja@ipn.gov.pl