Solidarność Wielkopolska - Pomoc domowa to też praca
Pomoc domowa to też praca
Poniedziałek 9 lipca 2012

Niespełna pół roku zostało Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej do rozpoczęcia dyskusji nad ratyfikacją w Polsce konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracowników domowych.

- W wielu krajach UE już trwa dyskusja na temat standardów w zatrudnianiu pracowników domowych. W Polsce partnerzy społeczni z Komisji Trójstronnej nie mieli okazji poznać nawet założeń nowej konwencji MOP - mówi Ewa Podgórska-Rakiel z Zespołu Prawnego Komisji Krajowej. Zgodnie z Konstytucją MOP, w terminie 12–18 miesięcy od uchwalenia nowej konwencji, ministerstwo pracy ma obowiązek podjąć działania mające na celu wdrożenie jej postanowień do ustawy (art. 19 ust. 5b). Wcześniej na forum Komisji Trójstronnej powinny zostać przedyskutowane założenia nowej konwencji. - Brak konsultacji trójstronnych w dziedzinie wdrażania standardów MOP to naruszenie ratyfikowanej przez Polskę konwencji nr 144 MOP dotyczącej trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy - podkreśla Ewa Podgórska-Rakiel.

MOP zaleca, aby podstawą zatrudnienia pracowników domowych (np. pomocy domowych, opiekunek czy opiekunów dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, ogrodników, osób sprzątających) był stosunek pracy. W konwencji wprost stanowi się o konieczności zawierania z pracownikami domowymi umów na piśmie, udzielania im płatnego urlopu, określenia czasu pracy i odpoczynku. 

Ponadto krajowy ustawodawca powinien zapewnić odpowiednie środki uwzględniające szczególny charakter pracy domowej, mające zapewnić, że pracownicy domowi będą korzystać z warunków nie mniej korzystnych niż te, które stosują się do wszystkich pracowników, jeżeli chodzi o ochronę z tytułu zabezpieczenia społecznego, w tym w odniesieniu do macierzyństwa. Szczególnie istotne jest też poszanowanie wolności związkowych pracowników domowych, swobody zrzeszania się i uznanie prawa do rokowań zbiorowych. 

*****

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych szacuje, że na całym świecie jest około 100 mln pracowników domowych, z których 82% to kobiety. Wielu z nich to imigranci i osoby niepełnoletnie. MKZZ prowadzi kampanię na rzecz ratyfikacji konwencji MOP dotyczącej pracowników domowych. W ostatnich dniach czerwca w Dublinie odbyło się międzynarodowe spotkanie poświęcone pracownikom domowym, w którym udział brali także przedstawiciele NSZZ „Solidarność”.