Solidarność Wielkopolska - Pomostówki na Radzie Dialogu Społecznego
Pomostówki na Radzie Dialogu Społecznego
Poniedziałek 13 czerwca 2016

Posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 7 czerwca, w całości poświęcone było problemom związanym ze stosowaniem ustawy o emeryturach pomostowych. Przedstawiciele związków zawodowych – na czele z ,,Solidarnością” - sprzeciwiają się wygaszaniu pomostówek, które mają być wypłacane tylko do 2040 r. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, osoby uprawnione do uzyskania świadczenia muszą spełnić następujące warunki: być urodzone po 31 grudnia 1948 r., mają co najmniej 55 lat - kobiety i co najmniej 60 lat mężczyźni; nastąpiło z nimi rozwiązanie stosunku pracy; w dniu złożenia wniosku o emeryturę udokumentują co najmniej 25 lat pracy (w przypadku mężczyzn), z czego co najmniej 15 lat to praca w szczególnych warunkach. Część tych lat musi przypadać do końca 1998 r. i muszą to być prace wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.

Problem nie zniknie

Praca w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Należą do nich m. in. prace przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu, prace przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych, prace rybaków morskich, na statkach żeglugi morskiej, prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy, prace garbarskie, prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową, prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.

Związkowcy podkreślają, że wraz z wygaszeniem emerytur pomostowych nie zniknie problem pracy w szkodliwych warunkach i związanych z nimi obciążeń zdrowotnych pracowników. Ich zdaniem pomostówki powinny być elementem ciągłym w systemie ubezpieczeń społecznych.

Zasiadający w Radzie przedstawiciele pracodawców twierdzą jednak, że nie stać naszego państwa na wcześniejsze emerytury, a rozwiązaniem byłaby możliwość przekwalifikowania się po osiągnięciu pewnego wieku dla osób pracujących w trudnych warunkach. 

 Konieczne ujednolicenie zasad

"Solidarność" zwraca też uwagę na konieczność ujednolicenia zasad przyznawania pomostówek. Ustawa podzieliła osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na dwie grupy. Osoby, które przepracowały chociaż jeden dzień przed 1998 r., mogą ubiegać się o emeryturę pomostową. Pracownicy, którzy rozpoczęli pracę po 31 grudnia 1998 r., nigdy nie będą mieć prawa do takiego świadczenia. W takich sytuacjach dochodzi do paradoksów, że osoby pracujące na takich samych stanowiskach, w takich samych warunkach szkodliwych przechodzą na emeryturę na różnych zasadach: jedna w wieku  60 lat, a druga musi pracować do 67 roku życia.

Związkowcy postulują, żeby zmiany szły w takim kierunku, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej formy przejścia na wcześniejszą emeryturę. Domagają się także poprawy systemu weryfikacji stanowisk pracy w szkodliwych warunkach oraz wzmocnienia uprawnień inspekcji pracy w ustawie o emeryturach pomostowych. Reprezentacja związkowa RDS oczekuje konkretnej deklaracji rządu, czy skłonny on jest rozwiązać problem wygasającego charakteru emerytur pomostowych i od tej deklaracji uzależniają dalszy tok prac nad przeglądem ustawy o emeryturach pomostowych.

AD