Solidarność Wielkopolska - Porady prawne. O terminie urlopu decyduje pracodawca
Porady prawne. O terminie urlopu decyduje pracodawca
Poniedziałek 28 stycznia 2019

W firmie sporządzono w listopadzie plan urlopów, który został zatwierdzony przez pracodawcę. Jednak miesiąc później, ten sam pracodawca wydał rozporządzenie, że wszyscy pracownicy firmy muszą wziąć urlopy wypoczynkowe w jednym, wskazanym przez niego czasie. Czy takie postępowanie jest zgodne z kodeksem pracy?

- Środowiska biznesowe często podnoszą, że kodeks pracy jest przestarzały, że pochodzi z czasów realnego socjalizmu i nie przystaje do naszych czasów. I jeżeli chodzi o kwestie związane z udzielaniem urlopów wypoczynkowych muszę się z nimi zgodzić. W dalszym ciągu, zgodnie z art. 163 §  1 k.p.  urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów – wyjaśnia Witold Kowalski z Działu Prawnego ZR Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność”. - Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Niestety, w praktyce decyduje dobro zakładu pracy i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Wnioski pracowników co do terminu urlopu nie mają żadnego znaczenia. Pracodawca może je uwzględnić, ale nie ma takiego obowiązku. W ostateczności to on decyduje o terminie urlopu. Nie lepiej jest w przypadku, w którym pracodawca nie musi sporządzać planu urlopów. Wtedy, zgodnie z § 1(1) wymienionego artykułu, pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. To „po porozumieniu” oznacza jedynie tyle, że powinien on skontaktować się z pracownikiem i zapytać go w jakim terminie zamierza skorzystać z urlopu. Ostateczną decyzję co do terminu urlopu i tak podejmuje pracodawca. Inaczej byłoby, gdyby przepis zawierał sformułowanie „w porozumieniu” albo „w uzgodnieniu”. Wtedy pracodawca musiałby zawrzeć z pracownikiem porozumienie co do terminu urlopu. W praktyce byłoby to niemożliwe (nie da się wszystkim dogodzić), dlatego ustawodawca zdecydował, że to pracodawca podejmuje ostateczną decyzję co do planu urlopów. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 167(2) k.p., czyli 4 dni urlopu na żądanie.

Monika Konstowicz-Kusiak z Działu Prawnego ZR dodaje jednak, że jeśli pracodawca zatwierdzi plan urlopów, pracownik opłaci swój wypoczynek i nie będzie mógł z niego skorzystać z powodu decyzji pracodawcy, będzie miał prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów.

AD