Solidarność Wielkopolska - Porozumieli się dla młodzieży
Porozumieli się dla młodzieży
Poniedziałek 9 grudnia 2019
Fot. OHP

Region Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność” i Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zawarły porozumienie w sprawie wspólnych działań w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych, zaniedbanej wychowawczo i wymagającej resocjalizacji.

Jak zawarto w dokumencie, współpraca będzie polegać na podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie bezrobociu i wszelkim patologiom oraz wyrównywanie szans życiowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W ramach współpracy, Zarząd R regionu ,,S” zobowiązał się do przekazywania zainteresowanym informacji o możliwości nauki w OHP, a WWK OHP będzie zgłaszać Regionowi informacje o możliwości nauki w Hufcach z określeniem form i kierunków kształcenia.

Ponadto obie strony zobowiązały się do promowania działań, w ramach których wzmacniane będą motywacje do poszukiwania pracy mające na celu przygotowanie do kreowania własnej kariery zawodowej, umiejętności poszukiwania pracy i nawiązywania kontaktów z pracodawcami.

*****

Porozumienie podpisał: Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski oraz  Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Jarosława Lange oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Patryk Trząsalski w imieniu Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność".