Solidarność Wielkopolska - Porozumienie w VOX-ie
Porozumienie w VOX-ie
Wtorek 12 listopada 2013

Podpisaniem porozumienia zakończył się trwający od kilku miesięcy konflikt w firmie Meble VOX Sp. z o.o. S.K.A.  Podłożem sporu jest wdrażany przez właściciela Piotra Z. Voelkela plan restrukturyzacji spółki polegający na podziale zakładu na małe firmy (zatrudniające do 20 pracowników).

Zdaniem Komisji Zakładowej wiązało się to z pogorszeniem dotychczasowej sytuacji pracowników. Pierwsza próba porozumienia zakończyła się fiaskiem, gdyż według związkowców pracodawca nie dotrzymał warunków umowy. Wobec powyższego KZ przeprowadziła głosowanie w sprawie pikiety protestacyjnej. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 80% pracowników. Przed zorganizowaniem pikiety postanowiono po raz kolejny podjąć rozmowy z pracodawcą.  
Takie spotkanie odbyło się 28 października br. i tym razem doszło do podpisania porozumienia o współpracy. Założeniem niekwestionowanym przez żadną ze stron była zgoda na działania, które pozwolą firmie Meble VOX utrzymać się na rynku i umożliwią utrzymanie miejsc pracy.
Zarówno związkowcy, jak i pracodawca zgodzili się, że dla polepszenia konkurencyjności spółki konieczne są zmiany organizacji pracy i sposobu funkcjonowania spółki. Dotyczy to m.in. podniesienia efektywności pracy związanej z produkcją mebli oraz uelastycznienia czasu pracy (czyli jego dostosowanie do liczby zamówień) i systemów wynagradzania, co umożliwi powiązanie wysokości wynagrodzeń z wydajnością pracy poszczególnych pracowników oraz stworzenie motywacyjnego systemu wynagradzania.
„S” zgodziła się na dokończenie procesu restrukturyzacji. W zamian pracodawca zapewni swoim obecnym i dawnym pracownikom, zatrudnionym  w nowych firmach, możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych przez utworzenie wspólnego ZFŚS oraz wprowadzi w nich regulaminy pracy i wynagradzania.
Po upływie roku Strony dokonają wspólnej oceny funkcjonowania spółki pod kątem efektywności.
Dla usprawnienia zasad współpracy kierownictwo VOX będzie informować związkowców o planowanych działaniach mogących mieć bezpośredni wpływ na warunki pracy lub płacy. W tym celu przygotowany zostanie harmonogram spotkań związkowców z przedstawicielami pracodawcy.

 

*****

 

Przemysław Strutyński, przewodniczący  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w VOX-ie: Zgodziliśmy się z pracodawcą co do tego, że dla poprawy sytuacji rynkowej VOX-u  konieczne są pewne zmiany w funkcjonowaniu firmy. Nam zależało przede wszystkim na utrzymaniu miejsc pracy. Podpisanie porozumienia zostało przyjęte pozytywnie. Osiągnęliśmy to na czym nam najbardziej zależało, czyli na zabezpieczeniu interesów pracowniczych.

b