Solidarność Wielkopolska - Powstanie europejska inspekcja pracy
Powstanie europejska inspekcja pracy
Poniedziałek 26 marca 2018

Komisja Europejska przedstawiła propozycję powołania Europejskiego Urzędu ds. Pracy.  Jest to odpowiedź na zwiększającą się transgraniczną mobilność pracowników unijnych, która niesie ze sobą wiele pozytywów, ale także sprzyja nadużyciom związanym z nierespektowaniem krajowych regulacji prawa pracy.

W ostatnim dziesięcioleciu liczba obywateli UE mieszkających lub pracujących w innym państwie członkowskim niż państwo pochodzenia wzrosła prawie dwukrotnie – do 17 mln w 2017 r. Zadaniem Europejskiego Urzędu ds. Pracy będzie wspomaganie obywateli, przedsiębiorstw i krajowych organy administracji w jak najpełniejszym wykorzystywaniu możliwości związanych ze swobodą przemieszczania się i w zapewnieniu uczciwej mobilności pracowników. M.in. dotyczy to ułatwiania pracownikom i firmom znalezienia informacji o ich prawach i obowiązkach w poszczególnych państwach członkowskich. Urząd ma działać od 2019 r. a pełną zdolność operacyjną uzyskać w 2023 r. Będzie zatrudniać około 140 osób.

Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, wskazuje: Dzisiejszy wniosek dotyczący Europejskiego Urzędu ds. Pracy jest zwieńczeniem naszych wysiłków na rzecz sprawiedliwej mobilności pracowników. Ma on zasadnicze znaczenie dla dobrego funkcjonowania europejskiego rynku pracy. Urząd pomoże obywatelom i przedsiębiorstwom korzystającym z mobilności w znalezieniu właściwych informacji, a państwom członkowskim pozwoli na ściślejszą współpracę w celu egzekwowania uczciwych i skutecznych zasad.

Należy mieć na względzie, że prawo do rozpoczęcia i przeprowadzenia inspekcji, zarówno krajowych, jak i transgranicznych, dalej pozostaje prerogatywą krajową. Urząd będzie mógł  jednak zasugerować wspólną inspekcję państwom członkowskim, jeżeli natknie się na przypadek nadużyć lub w  systemie przewidziano  dialog służący rozwiązywaniu takich przypadków. Inspekcje będą w każdym przypadku przeprowadzane zgodnie z przepisami krajowymi zainteresowanych państw członkowskich.

Urząd będzie prowadził mediację w przypadku sporów między organami krajowymi dotyczących stosowania prawa Unii w zakresie mobilności siły roboczej i koordynacji zabezpieczenia społecznego, tak aby ewentualne konflikty rozwiązywać szybko i skutecznie. W tym celu zostanie utworzona specjalna Rada Mediacji.

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą wniosek dotyczący rozporządzenia zostanie teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę. – Inicjatywa powołania Europejskiej inspekcji pracy jest szczególnie istotna dla naszego kraju, z którego pochodzi przecież największa liczba pracowników delegowanych w UE – komentuje Sławomir Adamczyk, szef Działu Branżowo - Konsultacyjnego KK NSZZ Solidarność. – Może to potencjalnie przyczynić się do ukrócenia ponadgranicznych oszustw socjalnych, oraz do budowy bardziej transparentnego unijnego rynku pracy. Dlatego oczekujemy, że w dalszym procesie decyzyjnym uwzględniany będzie głos związkowców i pracodawców – dodaje. bs

solidarnosc.org.pl