Solidarność Wielkopolska - Praca zdalna w kodeksie pracy
Praca zdalna w kodeksie pracy
Poniedziałek 24 maja 2021

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wpisało do wykazu prac legislacyjnych zmiany w kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej. Mimo lawinowego upowszechnienia tej formy świadczenia pracy, narzuconej przez warunki pandemii, w polskim kodeksie pracy funkcjonuje tylko pojęcie telepracy, która nie jest tożsama z pracą zdalną. Uregulowania dotyczące pracy zdalnej znalazły się tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, które przestana obowiązywać po zakończeniu pandemii. Wstępnie podawano, iż zmiana Kodeksu pracy nastąpi w III kwartale 2021 r.

W projekcie zmian znalazły się najważniejsze z regulacji dotyczących pracy zdalnej. Zdefiniowano pojęcie pracy zdalnej oraz zawarto uregulowania, które mają pozwolić na kierowanie pracowników do pracy zdalnej czy uprawnienia pracowników o wnioskowanie o wykonywanie pracy w trybie zdalnym.

Zgodnie z definicją, pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Nowe przepisy mają na celu rozpowszechnianie pracy z domu, co pozwala na łączenie życia prywatnego z zawodowym. Jednym z wprowadzanych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej jest 12 dni pracy zdalnej w roku kalendarzowym. To nowe prawo pracowników miałoby pozwalać na okazjonalne korzystanie z home office nawet w przypadku, gdy pracodawca nie ma zamiaru wprowadzać pracy zdalnej w firmie. Pracownik nie będzie musiał podawać przyczyny korzystania z home office. Aby wykorzystać pracę zdalną, będzie trzeba złożyć wniosek do pracodawcy i wskazać w nim konkretny termin. Pracę zdalną będzie można wykonywać w domu bądź innym miejscu, co należy ustalić z pracodawcą.
Z drugiej strony według nowych przepisów, pracodawca w szczególnych przypadkach tj. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, będzie mógł skierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej, przy zastrzeżeniu uprzedniego oświadczenia przez pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie.

Zgodnie z nowymi przepisami, na poziomie zakładu pracy zasady wykonywania pracy zdalnej będą musiały być uregulowane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. Dodatkowo pracownik zyska uprawnienie do wnioskowania o pracę zdalną, także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin, określające zasady wykonywania pracy zdalnej.

Ważną dla pracownika informacją jest to, że na pracodawcy będzie ciążył nie tylko obowiązek dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną tj. opłat za prąd i Internet.
Ustawodawca założył, że zapisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej będą mogły zacząć obowiązywać 3 miesiące od ogłoszenia zakończenia pandemii COVID-19.

AD