Solidarność Wielkopolska - Pracownicy delegowani do Polski objęci ochroną
Pracownicy delegowani do Polski objęci ochroną
Poniedziałek 13 czerwca 2016

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą warunków zatrudnienia w Polsce pracowników delegowanych z innych państw UE i związanych z tym nowych obowiązków kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. „Solidarność” z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy, ponieważ jest to kolejny krok do zwalczania patologii na rynku pracy.

Celem ustawy jest zagwarantowanie przestrzegania odpowiedniego poziomu ochrony pracowników delegowanych do naszego kraju. Ustawa m.in. określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski i doprecyzowuje zasady współpracy administracyjnej polskich organów, m.in. Państwowej Inspekcji Pracy z organami innych państw członkowskich UE.

Delegujący pracownika do Polski zapewnia mu m.in. warunki zatrudnienia, które są nie mniej korzystne niż określone w naszym Kodeksie pracy normy wymiaru czasu pracy, okresu dobowego i tygodniowego odpoczynku, wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie niższe od minimalnego musi być też wynagrodzenie za pracę. Zachowane muszą być również zasady wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Większość zapisów dotyczy nowych obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy, związanych z kontrolą pracowników delegowanych. 

- To krok w dobrym kierunku - komentuje Sławomir Adamczyk, ekspert KK NSZZ „Solidarność” - Zapisy ustawy pozwalają na zwalczanie patologii szczególnie wobec pracowników delegowanych do Polski ze Wschodniej Europy. Ich nie chronią żadne unijne przepisy - dodaje i wyjaśnia, że w ustawie zapisano, że pracodawcy z innych krajów spoza UE mają stosować te same zasady wobec pracowników delegowanych do Polski.

Delegujący musi też zapewnić przewidziane w polskim prawie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania i braku dyskryminacji w zatrudnieniu.

red. hd, solidarnosc.org.pl