Solidarność Wielkopolska - Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe
Poniedziałek 11 marca 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są powszechnym i dobrowolnym systemem długotrwałego oszczędzania dla pracowników. PPK zostały uregulowane prawnie w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Jaki jest cel uczestnictwa w PPK?

Celem jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestników programu z przeznaczeniem zgromadzonych środków na wypłaty dla uczestników po osiągnięciu 60. roku życia (granica wieku jest równa dla kobiet i mężczyzn).

System przyszłych emerytur jest tworzony i współfinansowany przez pracodawców i Państwo. PPK stanowią obligatoryjny pakiet świadczeń dla pracowników oraz budują prywatne oszczędności pracowników.

Kto jest zobowiązany do utworzenia PPK?

Każda firma lub instytucja, zatrudniająca co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, powinna utworzyć PPK dla swoich pracowników.

Kto może uczestniczyć w PPK?

Uczestnikami PPK są osoby zatrudnione, jeśli otrzymują wynagrodzenie, z tytułu którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (to m.in. pracownicy, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie, członkowie rad nadzorczych). Takie osoby, jeśli nie ukończyły 55 lat, są uczestnikami PPK. Obowiązek automatycznego zapisania do PPK pracownika do 55 roku życia  spoczywa na pracodawcy. Osoby, które są w wieku 55-70 lat mogą przystąpić do PPK dobrowolnie na swój wniosek.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej oraz zawiera umowę o zarządzanie PPK (pracodawca zawiera umowę z instytucją finansową – usługodawcą) i następnie zawiera umowę na prowadzenie PPK (pracodawca zawiera z usługodawcą na rzecz i w imieniu pracowników)

Pracodawca ma również obowiązki administracyjne, które jest zobowiązany wykonać zarówno na etapie tworzenia PPK, jak również w czasie jego prowadzenia:

  • obowiązek terminowego i prawidłowego naliczania oraz przekazania wpłat do PPK,
  • obowiązek opiekowania się dokumentacją PPK (zawarcie i archiwizowanie umów),
  • obowiązek pilnowania terminu ponownego podjęcia wpłat za danego uczestnika do PPK,
  • obowiązek terminowego przekazywania uczestnikom oraz podmiotowi zarządzającemu określonych informacji związanych z prowadzonym PPK

Rola zakładowej organizacji związkowej

Wyboru instytucji finansowej powinien dokonać pracodawca w porozumieniu z działającą u niego zakładową organizacją związkową. Jeżeli w zakładzie nie ma organizacji, wówczas pracodawca powinien dokonać wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych.

W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w określonym czasie decyzję o wyborze podejmuje sam pracodawca. Związek zawodowy lub reprezentacja osób zatrudnionych w zakładzie pracy nie są stroną żadnej umowy zawieranej w ramach PPK.

Oprac. Ewa Dutkiewicz,

na podstawie: Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dnia 4 X 2018 r., Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz 2019. Marcin Wojewódka, Rozporządzenia Ministra Finansów dot. Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – projekt, Ustawy  o Pracowniczych Programach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004r. (ze zm.), Instytut Emerytalny – materiały, opracowania.