Solidarność Wielkopolska - Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe
Poniedziałek 13 maja 2019

Już w lipcu wystartują Pracownicze Plany Kapitałowe. Kolejność ich tworzenia będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej do PPK mają przystąpić pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Celem Planów jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestników programu z przeznaczeniem zgromadzonych środków na wypłaty dla uczestników po osiągnięciu 60. roku życia (granica wieku jest równa dla kobiet i mężczyzn).

System przyszłych emerytur jest tworzony i współfinansowany przez pracodawców i państwo. PPK stanowią obligatoryjny pakiet świadczeń dla pracowników oraz budują prywatne oszczędności pracowników.

Zasady powszechnego i dobrowolnego systemu długotrwałego oszczędzania dla pracowników reguluje Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

O szczegółach funkcjonowania  PPK informowaliśmy na łamach „Solidarności Wielkopolskiej” przez 4 kolejne edycje (w numerach 1198-1202). Można o tym także przeczytać na stronie www.soldarnosc.poznan.pl w zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe.