Solidarność Wielkopolska - Pracownicze Plany Kapitałowe (cz. 2)
Pracownicze Plany Kapitałowe (cz. 2)
Poniedziałek 25 marca 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są powszechnym i dobrowolnym systemem długotrwałego oszczędzania dla pracowników. Zasady ich funkcjonowania reguluje ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W poprzednim numerze „Solidarności Wielkopolskiej” opisano cel oraz zasady tworzenia PPK, a także obowiązki pracodawcy i rolę organizacji związkowej w tworzeniu PPK.

Wpłata powitalna w PPK

Na rachunek osoby, która zdecyduje się do przystąpienia do PPK przekazywana jest wpłata powitalna w wysokości 250,00 zł. Przysługuje ona uczestnikowi PPK, w imieniu którego zawarto umowę o prowadzenie PPK. Wpłata powitalna przysługuje tylko raz i jest finansowana z Funduszu Pracy.

Dopłata roczna w PPK

Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną  w wysokości 240,00 zł.

Dopłata roczna przysługuje, jeśli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę i pracownika do PPK  w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotnosć minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W przypadku uczestników PPK, których wynagrodzenie w danym roku nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, dopłata roczna przysługuje jeśli dokonano wpłat do PPK w wysokości 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty 6-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Uczestnik PPK za dany rok może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej, niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków w PPK. Dopłata roczna ewidencjonowana jest na koncie uczestnika PPK i finansowana jest z Funduszu Pracy.

Symulacja wysokości zgromadzonych środków w PPK w zależności od wysokości wynagrodzenia (w pierwszym roku oszczędzania).

Uczestnik PPK może sprawdzić swoje przyszłe oszczędności  na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju za pośrednictwem kalkulatora PPK: https://ppkkalkulator.pfr.pl/

Obowiązek przystąpienia do PPK a dokonywanie wpłat przez uczestników

Pracodawca (podmiot zatrudniający) zawiera umowę z PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej oraz odprowadza składki, chyba że osoba zadeklaruje wolę niedokonywania wpłat do PPK. Wyrażenie swojej woli uczestnik PPK dokonuje na podstawie deklaracji złożonej pracodawcy w formie pisemnej.

Wzór pisemnej deklaracji normuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Uczestnik, który podejmie decyzję o niedokonywaniu wpłat do PPK, musi podpisać deklarację kilka razy.

Rezygnacja przez osobę zatrudnioną z dokonywania wpłat do PPK jest możliwa w każdej chwili. Zawsze potwierdzeniem jest pisemna deklaracja złożona podmiotowi zatrudniającemu.

Jednak co cztery lata - począwszy od 2023 r. - następuje automatyczne podjęcie dokonywania wpłat, które potrąca pracodawca i przekazuje do PPK. Uczestnik może ponownie złożyć pisemną rezygnację z dokonywania wpłat, która będzie ważna na następne 4 lata.

Jakie mamy zasady inwestowania środków uczestników w ramach PPK?

Polityka inwestycyjna w ramach PPK została oparta na modelu funduszy zdefiniowanej daty.

Powinna być ona dostosowywana tak, aby uwzględniać konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się uczestnika do osiągnięcia wieku emerytalnego 60 lat.

Po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, środki gromadzone przez uczestnika mogą być lokowane przez instytucje finansową w jednym z co najmniej pięciu funduszy zdefiniowanej daty, stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej, właściwej dla daty urodzenia uczestnika.

Polityki inwestycyjne poszczególnych funduszy mają być dostosowywane do wieku uczestnika, tak aby zminimalizować ryzyko utraty przez niego środków w miarę zbliżania się do 60-ego roku życia. Jednak na wniosek uczestnika możliwa jest zmiana funduszu zdefiniowanej daty.

Kiedy uczestnik może wycofać środki zgromadzone w PPK?

Uczestnik ma możliwość wycofania środków z PPK w następujących terminach i formie wypłat:

Po osiągnięciu 60 roku życia

  • 25% jednorazowo, a pozostałe 75% ratalnie w co najmniej 120 ratach miesięcznych,
  • 100% w formie świadczenia małżeńskiego, w co najmniej 120 ratach miesięcznych,
  • wypłata transferowa na lokatę terminową,
  • wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń na świadczenie okresowe lub dożywotnie.

Przed osiągnięciem 60 lat:

  • wypłata do 25% środków w razie poważnego zachorowania,
  • wypłata do 100% środków na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej (z obowiązkiem zwrotu w okresie do 15 lat) oraz
  • wypłata transferowa - przekazanie środków z jednego rachunku PPK na inny rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika lub osoby uprawnionej.
  • Specyficznym przypadkiem jest tzw. Zwrot.

 

Oprac. Ewa Dutkiewicz,

na podstawie: Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dnia 4 X 2018 r., Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz 2019. Marcin Wojewódka, Rozporządzenia Ministra Finansów dot. Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – projekt, Ustawy  o Pracowniczych Programach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004r. (ze zm.), Instytut Emerytalny – materiały, opracowania.