Solidarność Wielkopolska - Pracuję legalnie!
Pracuję legalnie!
Poniedziałek 23 lipca 2018

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE – ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy).

Celem kampanii jest propagowanie wyboru pracy legalnej zamiast zatrudnienia w szarej strefie i przyjęcia oferty pracy nielegalnej; uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie; piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa; informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.

 

Potrzebę realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej uzasadniają doświadczenia z działalności kontrolno-nadzorczej PIP realizowanej w obszarze legalności zatrudnienia. Wpisują się one w ogólny kontekst działań służb publicznych, ukierunkowanych na zwalczanie zjawisk i procesów ekonomicznych, które określa się mianem szarej strefy gospodarki. Wyniki kontroli PIP wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy.

 

Zamiarem organizatorów jest dotarcie do odbiorców z następującym komunikatem:

  • zatrudnienie w formie stosunku pracy jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Daje gwarancje wynikające z ubezpieczenia wypadkowego /rentowego/ i emerytalnego: zabezpieczenie finansowe przynajmniej na minimalnym poziomie w sytuacji wypadku, poważnej choroby, osiągnięcia wieku emerytalnego, zabezpieczenie rodziny w sytuacji śmierci najbliższej osoby.
  • zatrudnienie legalne jest standardem w relacjach pracy i w relacjach na wolnym rynku. Pracując/zatrudniając legalnie jestem profesjonalistą, uczciwym człowiekiem, dobrym obywatelem, mam czyste sumienie.
  • jeśli nie wiesz, jak zatrudniać legalnie (w tym jak zatrudniać cudzoziemców) – Państwowa Inspekcja Pracy pomoże Ci uzyskać niezbędne informacje: możesz skorzystać z bezpłatnej oferty informacyjnej, publikacji i porad prawnych.

 

Oczekiwanym efektem kampanii powinno być szerokie udostępnienie informacji na temat legalności zatrudniania oferowanej przez Państwową Inspekcję Pracy, weryfikacja istniejących w firmie rozwiązań dotyczących zatrudnienia, usunięcie nieprawidłowości: zawarcie umów na piśmie, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, zastąpienie umów cywilnoprawnych umowami o pracę tam, gdzie mamy do czynienia z cechami stosunku pracy.

 

Partnerami kampanii są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, NSZZ „Solidarność” i OPZZ.

 

Źródło: solidarnosc.org.pl; prawawpracy.pl