Solidarność Wielkopolska - Prawo pracy - Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?
Prawo pracy - Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?
Poniedziałek 23 września 2019

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zgłoszony przez osobę ubiegającą się o to świadczenie. Wniosek ten powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Aby pracownik mógł starać się o świadczenie musi:

- mieć ukończone do dnia rozwiązania stosunku pracy 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a pracę stracić z powodu likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności,

- ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), lecz wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni), a pracę trzeba stracić z winy pracodawcy,

- mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracić z winy pracodawcy - wtedy świadczenie dostanie niezależnie od wieku.

Do stażu liczą się okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.
Świadczenia przedemerytalnego nie dostanie pracownik zaraz po zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musi zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, należy złożyć do ZUS następujące dokumenty: wniosek ESP, informacja ERP-6, oświadczenie ERP-9, zeznanie świadka ERP-8.

Świadczenie może również otrzymać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

- przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,

- nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,

- w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

- złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek przedemerytalny ustalany na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2019 r. świadczenie przedemerytalne wynosi 1140,99 zł miesięcznie brutto (dla porównania w 2018 roku świadczenie wynosiło 1070,99 zł brutto).

Osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości. Wskazanie wysokości przychodu jest konieczne z uwagi na to, że w zależności od tej wysokości organ rentowy będzie wypłacał zasiłek przedemerytalny  w pełnej wysokości, zmniejszy jego wysokość lub też zawiesi prawo do świadczenia (zasiłku). Obowiązek powiadomienia ZUS o zatrudnieniu lub zawarciu umowy, z której tytułu jej wykonawca objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, spoczywa odpowiednio na pracodawcy i świadczeniobiorcy. 

Oprac AD