Solidarność Wielkopolska - Premia za samodzielne znalezienie pracy
Premia za samodzielne znalezienie pracy
Poniedziałek 27 sierpnia 2012

Osoby bezrobotne, które zarejestrują się w urzędzie pracy i mają prawo do zasiłku, a same znajdą pracę, mogą otrzymać dodatkowe pieniądze jako nagrodę za skuteczne poszukiwanie zatrudnienia. Bonus finansowy, nazwany dodatkiem akwizacyjnym, wypłacany jest na wniosek uprawnionego. Nie ma w tym przypadku znaczenia wymiar czasu pracy i wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymuje w nowej firmie, tylko wyłącznie fakt, że pracę znalazł samodzielnie, a nie został skierowany przez urząd.

Świadczenie to wynosi 50 proc. zasiłku podstawowego w czasie połowy okresu, za jaki przysługiwałby bezrobotnemu jeszcze zasiłek. Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia. Wypłacany jest od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku, przypadającego w czasie zatrudnienia. Świadczenie wypłacane jest z dołu, co miesiąc. Ważne jest to, iż pobieranie dodatku nie pomniejsza okresu zasiłku. W sytuacji, gdy osoba ponownie zostanie zwolniona, w ciągu pozostałego czasu ma prawo do reszty świadczenia.

Dodatkowych pieniędzy nie dostanie jednak bezrobotny, podejmujący z własnej inicjatywy pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie lub rozpoczynający z własnej inicjatywy pracę za granicą. Roszczenia z tytułu dodatku przedawniają się z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do jego nabycia przez uprawnionego.

AD