Solidarność Wielkopolska - Przepisy bhp. Twój kawałek biurowej podłogi
Przepisy bhp. Twój kawałek biurowej podłogi
Poniedziałek 21 października 2019

Zdarzało wam się pracować w biurze, w którym krzesłami zderzaliście się z kolegą siedzącym za waszymi plecami? A może nadal pracujecie w takich warunkach i nie wiecie, że przepisy regulują liczbę metrów, jaką powinien zapewnić wam pracodawca w miejscu pracy?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z przepisami (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe) wymagane jest zapewnienie w pomieszczeniach administracyjno-biurowych co najmniej 2 m kw. wolnej powierzchni podłogi, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.

Ponadto wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza niż 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Obowiązkowe jest także zapewnienie przejścia między stanowiskami biurowymi o szerokości co najmniej 0,75 m. Jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m
Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego.

Pracownicy biurowi muszą mieć także zapewnione naturalne i sztuczne oświetlenie, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.
Jeśli zdarzy się, że w pomieszczeniu biurowym nie ma okien, a co za tym idzie, naturalnego światła, pracownik może wystąpić o przyznanie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych. Wysokość takiego dodatku często ujęta jest w zapisach zakładowych układów zbiorowych pracy.

Z drugiej strony, pracodawca musi też zapewnić odpowiednią ochronę w przypadku, gdy pracownik narażony jest na nadmierne operowanie promieni słonecznych.

AD