Solidarność Wielkopolska - Rynek pracy zmienia oblicze
Rynek pracy zmienia oblicze
Poniedziałek 22 lipca 2019

Przez ostatnie cztery lata polski rynek pracy zmienił swoje oblicze. Stabilne tempo wzrostu gospodarczego przekłada się na bardzo dobrą kondycję rynku pracy. Stopa bezrobocia notowana jest na rekordowo niskich poziomach. Rosną też wynagrodzenia Polaków. Dzięki działaniom podejmowanym przez rząd poprawia się sytuacja osób najsłabiej wynagradzanych.

Bezrobocie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 2018 r. wyniosła 969 tys. osób i była o 595 tys. osób niższa  (o 38%) niż w końcu 2015 r. Po raz pierwszy od 28 lat (w czerwcu 2018 r.) liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona.

W Polsce od kilku lat notujemy stopę bezrobocia niższą niż średnia w Unii Europejskiej. Jest to szczególne ważne, bo pamiętać należy, że tuż po wstąpieniu w struktury unijne byliśmy krajem o najwyższym wskaźniku bezrobocia w UE, podczas gdy dziś jesteśmy jednym z krajów o najniższej jego wartości.

W 2015 r. stopa bezrobocia dla osób w wieku produkcyjnym wyniosła w Polsce 7,6 % wobec 9,6%. w UE 28.

W kolejnych latach również następował spadek tego wskaźnika, tj. w 2018 r. wyniósł on w Polsce 3,9% i był o 3,1 pkt proc. niższy niż w Unii.

Jak wynika z badania Eurostatu z maja 2019 r., stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,8%., w krajach UE - 6,3%, a w krajach strefy euro – 7,5%

Wzrasta liczba pracujących

Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynika, że liczba pracujących w 2015 r. wyniosła 16,1 mln osób, w 2018 r. wzrosła do 16,5 mln osób czyli o 400 tys. osób. Wzrosła także liczba pracowników najemnych zatrudnionych na czas nieokreślony, z 9,1 mln w 2015 r. do prawie 10 mln w 2018 r.

Utrzymująca się wysoka liczba pracujących to efekt m.in. wysokiej liczby tworzonych miejsc pracy. Jak wynika z prowadzonego przez GUS badania popytu na pracę w 2015 r. utworzono 595,8 tys. nowych miejsc pracy, w 2016 r. – 618,8 tys., w  2017 r. – ponad 694 tys., a w 2018 r. – 717,8 tys.

Rosną też pensje Polaków - średnio w tempie 7% rocznie.

Płaca minimalna w górę

Ustalając płacę minimalną na 2017 r. rząd podniósł ją z 1850 do 2000 zł. W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło już 2100 zł. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi - 2250 zł, o 500 złotych więcej niż jeszcze w 2015 r. To wzrost o prawie 30 proc.

Rząd proponuje podniesienie minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku do poziomu 2450 zł.

Minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową za wykonaną pracę na podstawie określonych umów cywilnoprawnych. Regulacja ta została wprowadzona, aby ograniczyć zjawisko nadużywania umów cywilnoprawnych oraz chronić osoby najniżej wynagradzane. W pierwszym roku obowiązywania nowej regulacji minimalna stawka godzinowa wynosiła 13 zł brutto. W 2018 r. było to 13,70 zł. W 2019 r. - 14,70 zł.

Rada Ministrów proponuje podniesienie minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku do poziomu 16 zł.

Likwidacja syndromu pierwszej dniówki

Kolejnym krokiem wpływającym na poprawę sytuacji pracowników jest likwidacja syndromu pierwszej dniówki. Od 1 września 2016 r. pracodawca został zobowiązany do potwierdzania na piśmie warunków wcześniej zawartej z pracownikiem umowy o pracę w innej formie niż pisemna – przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Regulacja w bardziej skuteczny sposób przeciwdziała zatrudnianiu pracowników „na czarno”, czyli bez pisemnego potwierdzenia warunków wykonywania przez nich pracy.

Inne zmiany

Zniesione zostały przepisy dyskryminujące pracowników ze względu na staż pracy. Od 2017 r. wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – otrzymują minimalne wynagrodzenie w jednakowej wysokości. Wcześniej obowiązujące prawo różnicowało wysokość minimalnej pensji ze względu na staż pracy, co było niekorzystne przede wszystkim dla ludzi młodych – w pierwszym roku pracy otrzymywali oni co najmniej 80% płacy minimalnej.

Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy. Rząd Ministrów proponuje, żeby również dodatek za staż pracy nie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia. Projekt nowych przepisów został już przyjęty przez Radę Ministrów. Nowe prawo ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

 

Źródło mrpips.gov.pl