Solidarność Wielkopolska - Stop ubóstwu, drożyźnie, bezrobociu
Stop ubóstwu, drożyźnie, bezrobociu
Poniedziałek 23 maja 2011

To hasło akcji protestacyjnej zorganizowanej przez „Solidarność” przeciwko polityce rządu Donalda Tuska. Już w środę 25 maja związkowcy będą pikietować w 16 miastach wojewódzkich.

- Członkowie „Solidarności” oraz wszyscy pracownicy wielkopolskich zakładów pracy powinni mieć świadomość, że przez tę manifestację nie tylko upominamy się o tych, którym dziś nie żyje się dobrze, ale przede wszystkim chcemy tę sytuację zmienić. Dlatego obecność na pikiecie jest tak ważna - mówi szef wielkopolskiej „S” Jarosław Lange i apeluje o liczny udział w manifestacji przed Urzędem Wojewódzkim.

 

„Solidarność” domaga się

Obniżenia akcyzy na paliwa

Ponad połowa ceny paliwa to podatki, jakie płacimy państwu w postaci akcyzy, VAT-u i opłaty paliwowej. Najwięcej, bo ponad 30 proc. ceny stanowi akcyza. A przecież wysoka cena paliwa znacząco wpływa na wyższe ceny niemal wszystkich towarów i usług. Jeśli jest zbyt wysoka, może prowadzić do spadku popytu wewnętrznego. Przeciwnicy niższej akcyzy argumentują, że obniżenie tego podatku nie przełoży się na spadek ceny benzyny, która zależy przede wszystkim od decyzji producenta. Ale przecież państwo ma udziały w spółkach paliwowych i posiada realny wpływ na decyzje tam podejmowane, zwłaszcza w strategicznych sferach wpływających na całą gospodarkę.

 

Większej pomocy dla najuboższych

Liczba osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej w Polsce wynosi ponad 1,3 mln. Prawo do tych świadczeń mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 477 zł (dla osoby samotnej) i 351 zł (dla osoby w rodzinie). Mimo to tysiące Polaków żyją w biedzie, nie mając prawa do żadnej pomocy ze strony państwa. W ubiegłym roku Komisja Trójstronna wystąpiła do rządu o weryfikację obowiązujących kwot do wysokości 546 zł dla osoby samotnej oraz 415 zł na każdą osobę w rodzinie. Pod uchwałą w tej sprawie podpisał się wicepremier Waldemar Pawlak i Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Jednak rząd zignorował ten dokument i nie podniósł progów ani o złotówkę. W tym roku kończy się kolejny trzyletni okres, po którym progi powinny być zweryfikowane. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie. Co prawda minister Fedak przedstawiła propozycję podwyższenia progów do poziomu 546 zł dla osoby samotnej i 423 zł na osobę w rodzinie, jednak jest to propozycja resortu pracy, a nie rządu. Czy powtórzy się więc sytuacja z 2010 r?

 

Zwiększenia środków na walkę z bezrobociem

W marcu odnotowano nieznaczny spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale biorąc pod uwagę analogiczny okres 2010 r., nastąpił wzrost liczby osób pozostających bez pracy. W porównaniu z marcem ubiegłego roku bezrobocie zwiększyło się w 13 województwach. Pod koniec pierwszego kwartału w urzędach pracy zarejestrowanych było 2 mln 134 tys. osób. Tym mniej zrozumiałe są decyzje rządu, który radykalnie - nawet o 70 proc. - zmniejszył w tym roku środki przeznaczone na Fundusz Pracy. To bardzo ograniczy walkę z bezrobociem i utrudni wielu ludziom zmianę kwalifikacji i znalezienie nowego zatrudniania.

b