Solidarność Wielkopolska - Świadczenia dla opozycjonistów
Świadczenia dla opozycjonistów
Poniedziałek 24 lipca 2017

31 sierpnia br. wejdzie w życie Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 18 lipca 2017 r. poz. 1386).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w stosunku do obowiązującej obecnie ustawy oraz wynikające z nich konsekwencje.

Świadczenie pieniężne

Świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł miesięcznie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez Szefa Urzędu bezterminowo, bez względu na wysokość dochodów osoby uprawnionej.

W stosunku do osób uprawnionych, które w dniu wejścia w życie ustawy pobierają świadczenie pieniężne, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dokona z urzędu, w terminie 60 dni od wejścia  w życie ustawy, zmiany decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego.

Pomoc pieniężna

Pomoc pieniężna w formie pomocy jednorazowej może być przyznana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Pomoc pieniężna w formie pomocy okresowej może być przyznana na okres do 6 miesięcy i może być przeznaczona w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby, na usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia - do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie.

Uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej i socjalnej

Osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

Osoby uprawnione będą posiadały prawo do korzystania poza kolejnością z usług w zakładach opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych oraz prawo do korzystania z leczenia specjalistycznego bez skierowania.

Definicja osoby represjonowanej

Art.3 – definicja osoby represjonowanej wskazuje możliwy okres podlegania represjom od 1 stycznia 1956 roku do 31 lipca 1990 roku.

Usytuowanie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych

Powołane zostaną nowe wojewódzkie rady konsultacyjne przy wojewodach.

Dotychczasowe rady konsultacyjne ulegną rozwiązaniu z dniem wejścia  w życie ustawy.

Członków rady powołuje wojewoda w porozumieniu z Szefem UdSKiOR spośród osób uprawnionych, mających miejsce zamieszkania na terenie danego województwa.

Warunkiem powołania do nowej rady konsultacyjnej będzie posiadanie potwierdzonego decyzją Szefa UdSKiOR statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej oraz odznaka honorowa

Legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę honorową przyznaje się z urzędu wraz z wydaniem decyzji o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Inne zmiany

Stworzenie nowego organu doradczo-konsultacyjnego przy Szefie UdSKiOR – Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej  oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Wprowadzenie zasady uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty jako okresów składkowych w wymiarze podwójnym.

Źródło: udskior.gov.pl