Solidarność Wielkopolska - Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (cz.1)
Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (cz.1)
Poniedziałek 21 października 2019

Jaka jest wysokość świadczenia i od czego jest uzależniona?

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, w przypadku gdy osoba:

  • nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
  • ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.

Jeśli osoba starająca się o świadczenie uzupełniające pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Wtedy zostanie przyznana kwota świadczenia, będąca różnicą między kwotą 1600 zł i łączną kwotą świadczeń przysługujących osobie.

Wyjątek mamy przy ustalaniu wysokości kwoty 1600 zł, gdzie nie bierzemy pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.

Przykład 1

Osoba, która pobiera rentę socjalną w zbiegu z rentą rodzinną przyznaną po zmarłym rodzicu osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy oraz  samodzielnej egzystencji bądź całkowicie niezdolna do pracy przed 16. rokiem życia lub do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25. roku  życia ubiega się o świadczenie uzupełniające. Renta rodzinna przysługuje w wysokości 2000,00 zł, a renta socjalna w wysokości 300,00 zł. ZUS przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń pieniężnych ze środków publicznych uwzględni jedynie rentę socjalną w wysokości 300,00 zł. Osoba ubiegająca się o świadczenie uzupełniające 500+ otrzyma je w pełnej wysokości.

Przykład 2

Osoba wnioskująca o świadczenie uzupełniające, która jednocześnie pobiera

- wypadkową rentę z tytułu niezdolności do pracy 1260,00 zł oraz

- powiększoną o połowę emerytury w wysokości 550,00 zł.

Łącznie osoba otrzymuje świadczenie w wysokości 1810,00 zł. Z uwagi na to, że łączna wysokość brutto otrzymywanych świadczeń wynosi ponad 1600,00 zł osoba nie nabędzie prawa do świadczenia uzupełniającego 500+.

Przykład 3

Wniosek o świadczenie uzupełniające 500+ złożyła osoba pobierająca rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Renta wypłacana jest w wysokości 1260,00zł brutto. Osoba ta uprawniona jest także do dodatku pielęgnacyjnego, ponieważ jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Dodatek ten nie jest wliczany do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Osoba ta spełnia prawo do przyznania świadczenia uzupełniającego. Świadczenie będzie przyznane w wysokości: 340,00zł (1600,00 – 1260,00 zł = 340,00).

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

O świadczenie uzupełniające może się ubiegać osoba, która:

  1. ukończyła 18 lat,
  2. jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  3. nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek ten nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.

Jeśli osoba jest uprawniona do tych ww. świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), otrzyma świadczenie wtedy, gdy  ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

(Szczegółowy „Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych" jest dostępny na stronie zus.pl, gdzie można sprawdzić czy świadczenia, które otrzymujemy są świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych).

  1. której miejscem zamieszkania jest Polska,
  2. ma polskie obywatelstwo lub ma prawo pobytu albo prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce.

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie  tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019, poz. 1622).

Opracowała: Ewa Dutkiewicz