Solidarność Wielkopolska - Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (cz. 2)
Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (cz. 2)
Poniedziałek 28 października 2019
fot. pixabay.com

Poprzednia część informacji dotyczyła wysokości świadczenia oraz warunków jakie należy spełnić, aby je otrzymać (Solidarność Wielkopolska nr 1213)

Aby uzyskać świadczenie uzupełniające

należy złożyć wniosek do najbliższej placówki ZUS (osobiście lub za pośrednictwem poczty). Gotowy formularz wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl, lub w placówce ZUS.

Do wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty

Jeśli osoba starająca się o świadczenie posiada, to:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo. (Jeśli takie orzeczenie już jest w dokumentach w ZUS to nie trzeba go ponownie dostarczać). 
  • jeśli osoba składająca wniosek o świadczenie ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – musi dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.
  • dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie, którego ZUS będzie miał możliwość ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego, jest również: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

 

Jeśli osoba starająca się o świadczenie nie ma:

orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, wtedy do wniosku ESUN powinna dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS OL-9) wydane przez lekarza leczącego oraz jeśli posiadamy to także dokumentację medyczną i inne, (np.: kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej).

Jeśli posiadamy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności także należy je dołączyć do wniosku.

Jak długo trwa oczekiwanie na decyzję o przyznaniu świadczenia?

ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez lekarza orzecznika.

Mamy wyjątek, jeśli osoba złoży wniosek przed 1 grudnia 2019 roku, wtedy ZUS na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego będzie miał 60 dni (od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji ).

Od jakiej daty zostanie przyznane świadczenie uzupełniające 500+?

Świadczenie uzupełniające ZUS przyzna od miesiąca, w którym dana osoba spełni wymagane warunki, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłosiła wniosek o to świadczenie uzupełniające 500+.

Jakie mamy obowiązki w trakcie otrzymywania świadczenia uzupełniającego 500+, kiedy trzeba powiadomić ZUS i o czym?

O wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego lub na jego wysokość musimy powiadomić ZUS. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy:

  • uzyskamy prawo do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym także do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, które przyzna KRUS lub inny organ emerytalny, oraz będziemy pobierać takie świadczenie,
  • zwiększy się kwota świadczenia finansowanego ze środków publicznych, które wypłaca podmiot inny niż ZUS (np. KRUS czy ośrodek pomocy społecznej),
  • osoba zostanie tymczasowo aresztowana albo będzie odbywać karę pozbawienia wolności (nie dotyczy odbywania tej kary w systemie dozoru elektronicznego).

W przypadku, jeśli nie powiadomimy ZUS o tych okolicznościach a zostanie nam wypłacone świadczenie, do którego utraciliśmy prawo, wówczas będziemy musieli je zwrócić. Natomiast, gdy ZUS wypłaci nam świadczenie w zawyżonej kwocie, będziemy  musieli zwrócić jego zawyżoną część.

Jeśli osoba wnioskująca o świadczenie uzupełniające  nie zgadza się z decyzją ZUS ma prawo odwołać się od tej wydanej decyzji.

Odwołanie mamy prawo wnieść do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Odwołanie składa się za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po upływie tego terminu decyzja stanie się prawomocna i osoby starająca się o świadczenie 500+ nie będzie mogła jej zaskarżyć do sądu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019, poz. 1622).

Opracowała:

Ewa Dutkiewicz