Solidarność Wielkopolska - Szansa na dialog
Szansa na dialog
Niedziela 11 października 2015

Od 11 września obowiązuje ustawa o Radzie Dialogu Społecznego. Zastąpiła ona ustawę o Komisji Trójstronnej, która de facto zaprzestała działalności 2 lata temu, od czerwca 2013 r. ani razu nie zebrała się w pełnym składzie. Udział swój w pracach TK zawiesiły związki zawodowe protestując przeciw brakowi dialogu i sprowadzeniu obrad TK do komunikowania przez stronę rządową o podjętych już decyzjach.

Nowa Rada jest szansą na nowe otwarcie dialogu społecznego w Polsce. W odróżnieniu od Komisji ma być jednak ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa.

Rady będzie m.in. opiniować projekty aktów prawnych wnoszonych przez rząd. W przypadku nieuwzględnienia tych opinii, rząd będzie musiał wyjaśnić swoje stanowisko w uzasadnieniu do projektu przedkładanego Sejmowi.

Przewodniczący Rady może występować do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa. W przypadku spraw leżących w gestii Rady, może ona występować z wnioskiem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

Wszystkie strony dialogu będą reprezentowane w Radzie przez taką samą liczbę przedstawicieli. Członków Rady powołuje i odwołuje prezydent na wniosek odpowiednio każdej z organizacji pracowników i pracodawców oraz premiera. Z głosem doradczym, w pracach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele prezydenta, prezesa NBP oraz prezesa GUS. Funkcja przewodniczącego Rady będzie pełniona rotacyjnie przez przedstawiciela każdej z trzech stron przez rok. Posiedzenia Rady będą jawne.

Ustawa przewiduje powołanie wojewódzkich rad dialogu społecznego (WRDS), w pracach których uczestniczyć będą przedstawiciele: pracowników, pracodawców, rządu (jego reprezentantem jest wojewoda) oraz strony samorządowej, którą reprezentuje marszałek województwa.

„Solidarność” w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Poznaniu reprezentować będzie przewodniczący wielkopolskiej „S” Jarosław Lange.


sejm.gov.pl, bn