Solidarność Wielkopolska - Trzeba zrewidować Europejską Kartę Społeczną
Trzeba zrewidować Europejską Kartę Społeczną
Poniedziałek 24 kwietnia 2017

„Strategia Ratyfikacji Zrewidowanej Karty Społecznej: błyskawiczna operacja czy długi marsz?” – to tytuł seminarium, które odbyło się 21 kwietnia br.  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium zorganizowane było przez UAM i NSZZ „Solidarność Komisje Krajową „S” reprezentował zastępca przewodniczącego Bogdan Kubiak.

W liście skierowanym do uczestników seminarium przewodniczący KK „Solidarność” Piotr Duda napisał: „Ratyfikacja nie może być sztuką dla sztuki – chodzi o podniesienie  i zabezpieczenie standardów ochrony m.in. pracowników. Równie ważne jest przestrzeganie już przyjętych zobowiązań wynikających z cząstkowej ratyfikacji Europejskiej karty Społecznej, jak i przyszłe przyjęcie nowych wyższych standardów ochrony. W Polsce wiele wymogów sformułowanych w ZEKS będzie wymagało długotrwałej i stopniowej poprawy istniejącej sytuacji.

W wystąpieniu wprowadzającym do dyskusji przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności” Jarosław Lange podkreślił, że wśród zagadnień które obejmuje ZEKS są zarówno takie, które trudniej będzie realizować, gdyż wymagają dużych nakładów finansowych (m.in. prawo do godnego wynagrodzenia, do zabezpieczenia społecznego i medycznego, ochrona przed ubóstwem i marginalizacją społeczną),  ale są też i takie, które Polska powinna  szybko ratyfikować, bo nie wymagają nakładów finansowych, a mają duże znaczenie dla „Solidarności”: to prawo do rokowań zbiorowych oraz instytucja skargi zbiorowej.

Debata odbywała się w trzech panelach. W pierwszym „O potrzebie ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej” udział wzięli m.in. prof. UAM Hanna Suchocka oraz Danuta Wiśniewska-Cazals reprezentująca Radę Europy. W drugim panelu z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców i związków zawodowych („S” reprezentował Adam Gliksman) dyskutowano o „Ścieżkach dojścia do ratyfikacji ZEKS w ocenie partnerów społecznych”. Trzecia część „Zagadnienia szczegółowe a ratyfikacja ZEKS”   poświęcona była  omówieniu prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia, do rokowań zbiorowych i do zabezpieczenia społecznego oraz prawa osób niepełnosprawnych do samodzielności i integracji społecznej. O powyższych zagadnieniach dyskutowali przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.