Solidarność Wielkopolska - WZD – osiągnięcia i zadania
WZD – osiągnięcia i zadania
Poniedziałek 23 września 2019

16 września br. obradowało Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. odprawiona w kościele p.w. św. Rocha.

Obrady odbywały się w auli Politechniki Poznańskiej. Gośćmi WZD byli Okręgowy Inspektor Pracy Stanisława Ziółkowska, szef Regionu Wielkopolska Płd. Bernard Niemiec, b. przewodniczący ZR Wielkopolska Janusz Pałubicki oraz ks. kan. Tadeusz Magas.

Wieloletni kapelan wielkopolskiej „Solidarności” ks. kan. Tadeusz Magas przeszedł w tym roku na emeryturę. Jako dowód podziękowania za lata wspierania Związku otrzymał obraz przedstawiający Kościół Ośmiu Błogosławieństw nad jeziorem Genezaret autorstwa prof. Grzegorza Ratajczyka.

- Ta wspólnota jest mi bardzo bliska, bo to jest jedyny związek zawodowy, który ma w swoim programie naukę Kościoła. Często spotkania Solidarności rozpoczynamy mszą świętą, przypominamy sobie ten czas, kiedy robotnicy w czasie strajków nie niszczyli, ale modlili się, spowiadali - to był fenomen w skali świata. To jest właśnie Solidarność, której będą wierny do końca życia. - powiedział ks. T. Magas.

Związek po roku

W części sprawozdawczej delegaci wysłuchali informacji przewodniczącego Jarosława Lange o pracach władz regionalnych Związku w ostatnim roku.

- Liczba członków wielkopolskiej „S” wynosi 33.700 zrzeszonych w blisko 400 organizacjach. Od wielu lat należymy do najlepiej i najprężniej działających regionów w kraju. Utrzymanie tego stanu wymaga dużego wysiłku zarówno na poziomie organizacji zakładowych, jak i zarządu regionu – mówił J. Lange.

- Temu celowi podporządkowane są stojące na wysokim poziomie szkolenia związkowe. Zarząd Regionu kieruje do działaczy szeroką ofertę edukacyjną, z której korzysta coraz więcej uczestników różnych branż, zakładów pracy i instytucji. Oprócz zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do profesjonalnego funkcjonowania Związku spotkania te są okazją do integracji środowiska, dają możliwość wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń.

J. Lange zwrócił uwagę na wysoki profesjonalizm działań podejmowanych przez Związek, co jest możliwe  dzięki silnemu zapleczu prawnemu, jakim dysponuje wielkopolska „S”. Dział prawny świadczy pomoc zarówno dla organizacji zakładowych jak i indywidualnych członków związku.

Sprawą zasługującą na specjalne podkreślenie jest dużą aktywność Regionalnej Sekcji Młodych. - To bez wątpienia najlepiej działająca Sekcja Młodych w kraju.  U nas nie hamuje się młodych, wręcz odwrotnie, mówimy - oby wam się jak najwięcej i jak najdłużej chciało. Aby było komu przekazać pałeczkę w sytuacji naturalnej zmiany pokoleniowej nieuchronnie zachodzącej w Związku. Młodzi działacze wielkopolskiej „S” wchodzą w skład Sekcji Krajowej.

Niezwykle ważne dla skuteczności Związku jest również funkcjonowanie struktur terenowych. Profesjonalizm działaczy, ich doświadczenie, znajomość lokalnych środowisk podnosi rangę i wzmacnia siłę Związku w kontaktach z pracodawcami oraz różnymi instytucjami, z którymi „S” współpracuje,

Działania podejmowane przez ZR zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Komisję Rewizyjną.

Uchwały, stanowiska, apele

Podczas WZD Delegaci wielkopolskiej Solidarności rozmawiali o aktualnych problemach ludzi pracy. Zostały one odzwierciedlone m.in. w przyjętych dokumentach.

Zaprotestowali przeciwko wypowiedzeniu warunków umowy o pracę Wojciechowi Dybkowi, przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Elektromontaż Sp. z o.o.  Domagają się przywrócenia dotychczasowych warunków zatrudnienia oraz wypłacenia zaległej premii rocznej Wojciechowi Dybkowi, a także podjęcia dialogu z NSZZ „Solidarność”.

W innym stanowisku domagają się  głębokiej reformy ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej w zakresie wynagrodzeń pracowników DPS, zwiększenia liczby personelu oraz środków na funkcjonowanie ośrodków.

Związkowcy wyrazili zaniepokojenie sytuacją spółek rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które kolejny rok z powodu klęski generują duże straty finansowe ograniczające utrzymanie wykwalifikowanych pracowników na dobrym poziomie wynagrodzenia. Zwrócili się  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeznaczenie znacznej pomocy finansowej (dopłaty suszowej), bądź ulg, w celu uczciwego i sprawiedliwego traktowania wszystkich podmiotów rolnych.

Delegaci odnieśli się do jednostronnej interpretacji pojęcia wolności i tolerancji podkreślając, że „z krytyką w mediach, ostracyzmem, a nawet sankcjami zawodowymi spotykają się wyłącznie osoby krytyczne wobec ideologii LGTB”. Zaapelowali do wszystkich środowisk, a szczególnie do przedstawicieli mediów i uczelni wyższych o zachowanie: wolności słowa, swobody prowadzenia debat akademickich, wolności prowadzenia badań naukowych oraz stosowanie jednakowych standardów etycznych wobec wszystkich uczestników debaty publicznej.

W tym kontekście delegaci wyrazili solidarność z prof.  Aleksandrem Nalaskowskim i wzywają Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu do niezwłocznego przywrócenia prof. Aleksandra Nalaskowskiego do pełni praw nauczyciela akademickiego.

Ponadto Delegaci przyjęli kilka dokumentów, których adresatem jest Komisja Krajowa. Zawierają one propozycje inicjatyw legislacyjnych dotyczących Statutu NSZZ „S”, Ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu pracy. Wrócimy do ich omówienia w następnych numerach SW.