Solidarność Wielkopolska - Ważny jest staż związkowy
Ważny jest staż związkowy
Poniedziałek 26 sierpnia 2019

Od 23 sierpnia 2019 r. obowiązuje przepis, który uzależnia status związku od liczby osób zrzeszonych w organizacji od co najmniej pół roku.

Na początku roku weszła w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, która wprowadziła zmianę dotyczącą częstotliwości informowania pracodawcy o liczbie członków zrzeszonych w danej organizacji związkowej.

Zgodnie z nowymi przepisami, zamiast informacji kwartalnej, związki mają obowiązek przesyłać informację co pół roku – stan na 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10 lipca i odpowiednio do 10 stycznia kolejnego roku.
Organizacji, która nie wypełniła w terminie obowiązku przedłożenia informacji o liczbie członków, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tego obowiązku. Zatem prawidłowa realizacja obowiązku informacyjnego wobec pracodawcy jest podstawą utrzymania i korzystania z uprawnień zakładowej organizacji związkowej.
Novum jest także to, że ustalając liczbę członków związku, od której zależy nabycie uprawnień zakładowej organizacji związkowej – minimum 10 członków -  można obecnie zaliczać osoby wykonujące pracę zarobkową, które nie są pracownikami (np. zleceniobiorców), pod warunkiem, że przepracowały u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy. Od tej daty, przy ustalaniu reprezentatywności organizacji zacznie więc obowiązywać wymóg sześciomiesięcznego stażu członkowskiego związkowców. I nie chodzi tu o łączny staż członkowski osoby w danym związku zawodowym np. kiedy pracowała w dwóch lub więcej firmach, ale u aktualnego pracodawcy. Przepis ten odnosi się do sześciomiesięcznego okresu bezpośrednio poprzedzającego rozpoczęcie rokowań lub uzgodnień i pozostawania w zatrudnieniu w tym dniu.
Reprezentatywne organizacje związkowe, spełniające ustawowe wymogi co do liczby zrzeszonych pracowników, korzystają z dodatkowych kompetencji, których pozbawione są inne związki zawodowe. Są one uprawnione np. do dodatkowych uzgodnień w trakcie zwolnień grupowych – jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia w sprawie zwolnień ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych reprezentatywną organizacją związkową jest zakładowa organizacja związkowa, będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszająca co najmniej 8 proc. osób wykonujących pracę zarobkową u pracodawcy, lub zrzeszająca co najmniej 15 proc. osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy.
Jeżeli żadna z zakładowych organizacji nie spełnia wyżej wskazanych wymogów, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy.

Przepis ten dotyczy tej cechy, która w praktyce ma olbrzymie znaczenie dla funkcjonowania i skuteczności działania w relacjach organizacji związkowych z pracodawcą. Jest to zatem regulacja o fundamentalnym znaczeniu dla organizacji zakładowych i międzyzakładowych NSZZ „Solidarność”.

AD