Solidarność Wielkopolska - Wolą złotego
Wolą złotego
Poniedziałek 11 lipca 2016

55 procent Polaków uważa, że przyjęcie przez Polskę waluty euro będzie czymś złym. Z  badania przeprowadzonego na początku czerwca przez TNS Polska wynika, że przeciwnego zdania jest 12 procent ankietowanych, a 23 procent sądzi, że zamiana polskiej waluty na euro nie będzie ani dobra ani zła.

W czerwcu  TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.  Większość respondentów (66 proc.) uważa, że wejście Polski do strefy euro wpłynie niekorzystnie na sytuację ich gospodarstw domowych. Przeciwnego zdania jest 12 proc. badanych, którzy spodziewają się pozytywnych zmian. Natomiast 9 proc. badanych uważa, że przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na sytuację ich gospodarstwa domowego.

Ponad połowa (51 proc.)  jest też przekonana, że przystąpienie do strefy euro będzie miało niekorzystny wpływ na polską gospodarkę. Co piąty ankietowany (21 proc.) deklaruje, że jego zdaniem wpływ ten będzie korzystny, a 8 proc. respondentów sądzi, że przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na polską gospodarkę.

48 proc. badanych jest też przekonanych, że przystąpienie do strefy euro będzie miało niekorzystny wpływ na ich tożsamość narodową. Co piąty respondent (22 proc.) jest zdania, że przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na poczucie tożsamości narodowej, a 13 proc. społeczeństwa deklaruje, że ich zdaniem wpływ ten będzie korzystny.

Ankietowani byli też pytani, kiedy ich zdaniem Polska powinna przyjąć euro. Prawie połowa ankietowanych jest w ogóle przeciwna wprowadzeniu waluty euro. Zwolenników wprowadzenia euro jest o 10 punktów procentowych mniej – 37 proc. TNS zwraca uwagę, że w porównaniu z wynikami z poprzedniego pomiaru spadł udział zwolenników przyjęcia euro o 8 punktów proc., przy jednoczesnym wzroście o 5 pkt proc. odsetka badanych przekonanych, że euro nigdy nie powinno być przyjęte.